Digitaliserad socialtjänst

I vår digitala verklighet knyter många sina kontakter via sociala medier. Skulle även en del av mötena inom socialtjänsten kunna flytta ut på nätet? För att svara på den frågan startar FoU Helsingborg och Socialförvaltningen – tillsammans med forskare från Lunds Universitet – ett projekt för att titta på förutsättningarna för en delvis digitaliserad socialtjänst.

Vi som jobbar inom socialtjänsten är ibland besvärande traditionella och arbetar gärna, som vi alltid har gjort, med det mänskliga mötet i fokus. Inget fel i det, men vi måste också våga prova nya former som möter nya generationers behov. Det sociala arbetet efterfrågas mer än någonsin, samtidigt som många av oss har en pressad arbetssituation och ibland svårt att räcka till. En del kallar det kris, men vi väljer att se situationen som en källa till utveckling och vi har massor av idéer. För att skapa värde för de människor vi möter behöver vi hitta nya lösningar tillsammans med våra klienter.

En del nya lösningar finns inom området digitalisering, vilket väl speglar den vision regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, enats om. En vision som utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara enskilda resurser.

Därför drar Socialförvaltningen i Helsingborgs stad – tillsammans med oss på FoU Helsingborg samt forskare vid Lunds universitets internetinstitut, LUii, och socialhögskolan vid Lunds universitet – igång ett projekt som innebär att vi på sikt också ska kunna erbjuda våra klienter digital kontakt – alltså att ge dem service utan att träffa dem vid fysiska möten.

I ett första steg handlar det framförallt om att utifrån klienternas behov undersöka i vilken mån mötet och relationen mellan klient och socialarbetare går att förbättra (ger mervärde) och effektivisera genom de verktyg som finns för digital kommunikation och uppföljning, framförallt gällande att ge rådgivning, förhandsbedöma, utreda samt behandla klienter. Detta skall även ses i relation till den digitala mognad som många av de yngre grupperna av klienter är vana vid. I ett längre perspektiv kan man även se en rad andra potentiella nyttor med en mer digitaliserad hantering och organisering av det sociala arbetet, exv. möjligheter att på ett mer djupgående sätt kartlägga och analysera arbetsprocesser inom en verksamhet som annars är svåranalyserad då den i mångt och mycket baseras på det fysiska mötet på tu man hand mellan klient och handläggare. I denna kontext kommer även integritetsfrågor beröras och utredas vidare.

Projektet kommer, som det ser ut nu, vara en två-stegs raket.

Steg ett: koncept och avgränsningar

Första steget i projektet är att tillsammans med såväl socialarbetare som klienter och forskare vid Lunds universitet identifiera möjligheterna till digital kontakt för att utföra det sociala arbetet. Tillsammans med dessa personer arbetas under våren och hösten 2016 fram en projektplan där utformning och eventuella avgränsningar i projektet definieras. Därefter är tanken att en eller ett par handläggare rekryteras för att vara den/de som utför det faktiska klientarbetet.

Steg två: testgrupp och forskning

Från och med januari 2017 är förhoppningen att digitala arbetsmetoder ska kunna användas i kontakten med klienter, inom en mindre grupp, och att de klienter som blir en del av detta digitala projekt följs rent forskningsmässigt ur flera perspektiv. Tanken är här att belysa både effekter och processer.

Involverade parter: FoU Helsingborg, Socialförvaltningen i Helsingborg Stad samt Lunds universitet

För frågor kring projektet kontakta: Anna-Karin Bergman, FoU-chef. anna-karin.bergman@helsingborg.se