Forskarskolan CSIS

Forskarskolan för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik (Forskarskolan CSIS) startade 1 januari 2015 med åtta licentiander och i augusti 2015 utökades den med 2 nya platser i en andra ansökningsomgång. Licentianderna är förskollärare samt lärare inom grund- eller gymnasieskola med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning och avslutas med en licentiatexamen. De deltagande kommunerna är Ängelholm, Helsingborg, Hörby, Trelleborg, Burlöv, Lomma, Karlshamn, Vellinge och Svedala.

Med Institutionen för utbildningsvetenskap på Campus Helsingborg som nav är det en gemensam satsning från Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad och Högskolan i Halmstad. Ambitionen är att skapa en väl sammanhållen forskarskola där vi också fortlöpande samlar berörda förvaltningschefer, rektorer och forskarstuderande för att redan vid starten diskutera hur de berörda lärarnas kunskaper ska komma skolutvecklingen till del efter avlagd examen.

Forskningsinriktningar

Helsingborgs två kommunlicentiander heter Karin Ollinen och Eva Svensson. Karins forskningsprojekt handlar om lärarnas kompetens i en digitaliserad skola och Eva forskar om plattformen Google Classroom som alla elever och pedagoger i Helsingborgs stads skolor har tillgång till.

Lärares kompetenser i en digitaliserad skola

Digitala verktyg har blivit en naturlig del av undervisningen och det administrativa arbetet på många skolor och förskolor. Skillnaderna mellan olika skolor är emellertid stora och barn får därför olika förutsättningar i undervisningen. Kunskapen om hur digitala verktyg kan användas didaktiskt skiljer sig också och det stora utbud av digitala verktyg används därför inte i så stor utsträckning som de har potential till.

Under 2016 kommer Skolverket att se över nationella styrdokument på området och ta fram en nationell IT-strategi. Likvärdighet, att digitala verktyg blir viktiga för att nå ökad måluppfyllelse samt att få in programmering i undervisningen är delar som lyfts fram. Detta kommer att kräva större fokus på lärares och elevers digitala kompetens.

Syftet med studien är att öka medvetenheten om vilka kompetenser som behövs samt effektiva sätt att utveckla dem. Förmåga att använda digitala verktyg är en viktig del jämte ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Det finns alltfler möjligheter att använda digitala verktyg i de flesta skolverksamheter men det kräver kunskap om hur de kan användas för att bli ett effektivt redskap i undervisningen. Studien består av klassrumsobservationer och intervjuer med NO-lärare på högstadiet.

Google Classroom som väg till ökad måluppfyllelse

Alla elever och pedagoger i Helsingborgs stads skolor har tillgång till Google Applications for Education (GAfE) genom ett avtal mellan Skol- och fritidsförvaltningen och Google. En av de mest använda applikationerna är plattformen Google Classroom. I studien undersöks hur lärare väljer att använda Google Classroom, varför de gör det och vilka effekter de upplever att användandet har för lärare och elever. I ett första skede kommer 15-20 lärare i årskurs 4-9 som använder Google Classroom regelbundet i sin undervisning att intervjuas. Ett urval av dessa kommer i ett andra skede undersökas vidare i klassrumsstudier. Syftet är då att undersöka hur eleverna utvecklar en naturvetenskaplig allmänbildning i en lärandesituation med digitalt stöd.

Läs mer om forskarskolan här.

Kontakt:

Utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen: Johan Olsson Swanstein. johan.olssonswanstein@helsingborg.se

Forskningskoordinator för forskarskolan: Eva Davidsson, universitetslektor naturvetenskapernas didaktik, Malmö Högskola. eva.davidsson@uvet.lu.se

Föreståndare för forskarskolan: Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet. roger.johansson@uvet.lu.se

Kommunlicentiander:
Eva Svensson, eva.svensson@uvet.lu.se
Karin Ollinen, karin.ollinen@uvet.lu.se