Forskningsfrukost om kunskap & evidensbaserad praktik

Fredagen den 9 februari hölls vårens första forskningsfrukost på Mindpark. Harald Gegner, som är doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare på Socialförvaltningen i Lunds kommun pratade om Evidensbaserad praktik, EBP, och kunskapsbaserat socialt arbete.

– Att vi ska arbeta evidensbaserat har kommit som ett direktiv från regeringen och Socialstyrelsen, berättar Harald, men i praktiken är det svårt att veta hur EPB ska omsättas.

För många verksamheter, inte minst den kommunala socialtjänsten handlar EBP om allt från arbetet med systematisk uppföljning, brukares delaktighet, personalförsörjning, kompetensutveckling och spridning av kunskapsmaterial från statliga myndigheter och forskning.

– Mycket av detta arbeta görs redan idag i verksamheterna, fortsätter Harald. Det viktiga är här att systematisera och tydliggöra på vilket sätt de olika delarna ska bidra till ett kunskapsbaserat arbetssätt.

Harald berättar vidare att det är vanligt att chefer och administrativ personal är de som arbetar med kunskapsutveckling och evidensbaserad praktik, och de tycker oftast att arbetet fungerar bra.

– Vi behöver däremot bli bättre på att involvera de professionella, de som arbetar med socialt arbete i praktiken, och även våra brukare i detta arbete, menar Harald. Först då kan vi prata om kunskapsbaserat socialt arbete i dess rätta bemärkelse.

Haralds föredrag och den efterföljande paneldiskussionen finns att se på vår facebook-sida under fliken Videos: facebook.com/fouhelsingborg

Och här hittar du Haralds powerpoint-presentation från forskningsfrukosten: Evidensbaserad praktik och kunskapsbaserat socialt arbete – 9 feb 2018, Harald Gegner