Genomlysning av återkommande försörjningsstödsärenden

Sandra Haak (Arbetsmarknadsförvaltningen) har, med stöd av FoU Helsingborg, gjort en genomlysning av återkommande försörjningsstödsärenden i Helsingborg.

Summering: Rapporten grundar sig på granskningen av 442 ärenden som återkommit till försörjningsstödet inom ett halvår från det att ärendet avslutades. Runt 40 % av dessa ärenden avslutades på grund av att hushållet inte hade fullföljt eller förnyat sin ansökan. Förvaltningen saknar till stor del kunskap om varför dessa hushåll upphör att ansöka om försörjningsstöd och hur de försörjer sig under tiden utan bistånd. I över hälften av dessa hushåll finns det en dokumenterad ohälsa eller övrig problematik. Gemomgången visar också att det finns vissa skillnader för avslutsorsaker och skäl till ny ansökan för män respektive kvinnor samt för hushåll under respektive över 25 år.

Ett flertal olika faktorer påverkar möjligheten för ett försörjningsstödshushåll att uppnå varaktig egen försörjning. Det som förvaltningen kan påverka för att minska andelen återkommande ärenden omfattar bland annat rutiner och tidsgränser vid handläggningen av ärendet samt vilka krav som ställs på den enskilde att redovisa olika uppgifter.

Förvaltningen behöver öka sin kunskap om återkommande ärenden på en övergripande nivå för att kunna arbeta mer förebyggande och klientorienterat. Ett led i att göra så är att utveckla verksamhetssystemet Viva så att det blir möjligt att ange skälet till varför ett hushåll ansöker om försörjningsstöd. Förvaltningen kan också bli bättre på att efterfråga biståndstagarnas åsikter och involvera dem i ett utvecklingsarbete.

Vill du läsa hela rapporten finner du den här:

Återkommande försörjningsstödsärenden – Sandra Haak, AMF