Hur ser arbetet med invånarinvolvering ut i Den (ut)forskande staden?

Att ha ett tydligt invånarfokus och så långt det går arbeta tillsammans med stadens invånare är och har varit en av grundbultarna i samtliga hypoteslabb som går under Den (ut)forskande staden.

Hur involveringen sett ut har skiljt sig mellan de olika labben, delvis på grund av det individuella labbets syfte såväl som i vilket skede labben befunnit sig i.

I Demensvänligt Helsingborg, där stadens förvaltningar och bolag arbetar tillsammans med forskare för att skapa demensvänliga utemiljöer, så har samarbetet med invånarna skett mycket tätt. Där har labbets målgrupp varit med under hela processen och hjälpt till att besluta om utemiljöernas utformning och vad som fysiskt ska skapas där.

I labb som Datalabbet, där man undersökt de juridiska och etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att förvaltningsövergripande dela och samköra sina data genom en AI-algoritm, har invånarinvolvering tagit sig uttryck i form av enkät och intervjustudier där Helsingborgarna fått ge sin input på vad de tycker i relation till Helsingborgs stads möjlighet att använda sina invånardata.

Är du nyfiken på att veta mer om hur Den (ut)forskande staden arbetat med invånarinvolvering är du varmt välkommen att kontakta oss på fou@helsingborg.se.

Kontakta oss