Ny rapport om Bostad först!

Nu är rapporten från våra Bostad först-projekt färdig och publicerad. Rapporten heter Nytt vin i gamla läglar: Skala upp Bostad först, boendeinflytande och om att identifiera "the missing hero" och innehåller en redovisning av det utvecklingsarbete som skett av den bostadssociala verksamheten i Helsingborg sedan 2009. 

I rapportens första del ges en beskrivning av Helsingborgs Bostad först-verksamhet som varit en viktig inspirations- och kunskapskälla för de två pilotprojekten som beskrivs i del två och tre: Att skala upp Bostad först-projekt: drivkrafter och barriärer som pågick 2014–2016 och Brukarmedverkan i sociala stödboenden som genomfördes under 2017.

Författare är Marcus Knutagård, socionom och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Arne Kristiansen, socionom och universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Du hittar rapporten i sin helhet på den här sidan.

Vid frågor om rapporten kontakta FoU-chef Anna-Karin Bergman.