Ny rapport om normer i arbetet med unga asylsökande

Idag släpper FoU Helsingborg rapporten Normer i arbetet med unga asylsökande. Författare till rapporten är Malin Espersson, fil.dr. i sociologi och lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet.

FoU Helsingborg genomförde 2016 och 2017, i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och forskare vid institutionen för Service Management vid Lunds universitet, ett projekt som syftade till att förbättra samverkan mellan skola och HVB-hem för att gynna integrationen för unga asylsökande med kort eller utan utbildning. Under projektet problematiserade de professionella på olika sätt frågor om etnicitet, kultur, ålder och kön i sitt arbete. I rapporten Normer i arbetet med unga asylsökande fördjupar sig Malin Espersson i medarbetarnas kunskaper och erfarenheter utifrån dessa perspektiv.

Syftet med rapporten är att skapa förståelse för hur de professionellas förhållningssätt till, och föreställningar om, ungdomarna präglar arbetet i den tidiga integrationsprocessen. Särskilt fokus ligger på hur föreställningar om etnicitet, kultur, ålder och kön påverkar detta arbete. I rapporten ställs tre frågor: hur beskriver de professionella sin relation till ungdomarna; vilka kulturella föreställningar ger de professionella uttryck för i arbetet med ungdomarna; och vilka strategier och förhållningssätt använder de sig av i det kort- och långsiktiga integrationsarbetet?

Det empiriska materialet bygger på totalt sju djupintervjuer; tre med lärare i gymnasieskolans språkintroduktionsklasser och fyra med boendecoacher på stadens olika HVB-hem. Dessa yrkesgrupper arbetar nära ungdomarna och har så gott som dagligen kontakt med ungdomarna under deras första tid i Sverige. De är därmed viktiga personer i ungdomarnas tidiga integrationsprocess. Tolkningen av materialet utgår ifrån hur de professionella talar om sin relation till, och sitt arbete med, ungdomarna.

I analysen framträder ett mönster av föreställningar om etnicitet, kultur, ålder och kön som sätter ramarna för integrationsarbetet. De professionella ger uttryck för handlingar och förhållningssätt som både begränsar och ger utrymme åt ungdomarnas tidigare kunskaper och erfarenheter, och på olika sätt läggs så förväntningar på ungdomarna att anpassa sig till normer om svenskhet.

Rapporten Normer i arbetet med unga asylsökande hittar du här.