Vad gör FoU Helsingborg?

Helsingborg är en stad i snabb förändring. Omställningar i välfärden, den snabba befolknings­ökningen, klimatförändringar och ett globalt näringsliv på­verkar de sociala villkoren för många av våra invånare. ­Att ­arbeta för en socialt hållbar utveckling innebär att vi arbetar med frågor som:

 • Jämlik hälsa
 • Barns uppväxtvillkor
 • Möjlighet till arbete och egenförsörjning
 • Livskvalitet för äldre
 • Bostäder och trygga bostadsområden
 • Ett samhälle där alla invånare känner sig välkomna
 • Sociala innovationer

Människors sociala villkor beror ofta på många svåröverskådliga och samspelande faktorer, på ­såväl individnivå som på samhällsnivå. Därför måste staden och forskningen arbeta tillsammans för att bättre förstå omfattningen av förändringarna och skapa innovativa lösningar utifrån dem.

FoU Helsingborgs uppdrag är att bygga en bro mellan forskning och förvaltningarnas praktiska ­erfarenheter. På så sätt säkrar vi att våra förvaltningar gör saker som är grundat i forskning samtidigt som vi bidrar till att utveckla ny kunskap om social hållbarhet.

Vi stöttar förvaltningarna genom konsultation i  frågor om:

 • Forskning i projekt och processer
 • Utformning av enkäter och utvärderingar
 • Att skriva ansökningar
 • Samverkan mellan forskare och stadens förvaltningar
 • Etiska dilemman

Vi driver forskningsbaserade projekt i form av:

 • Forskningsöversikter till förvaltningarna
 • Följeforskning
 • Att omsätta forskningsresultat i praktiken
 • Forskningsprojekt där Helsingborgs stad studeras
 • Utvärderingar

Vi kommunicerar forskningsresultat om:

 • Social hållbarhet
 • Sociala innovationer
 • Nya forskningsrön med kopplingar till våra förvaltningar
 • Praktisk tolkning av forskningsresultat