Program för forskningsfrukostar våren 2019

Under våren fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar som FoU anordnar i samarbete med Socialförvaltningen. Vårens föreläsningar kommer att handla om fyra aktuella ämnen: samverkan mellan kommun och civilsamhälle för ökad trygghet och tillit, en lärande socialtjänst, social hållbarhet i staden och välfärdsutvecklingens utmaningar.

Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15. Föredraget följs av en diskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar och andra relevanta aktörer om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11, i lokal Auditoriet (entréplan).

8 februari

Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i Helsingborg
Föreläsare: Anett Schenk och Lars Harrysson

Det blir allt vanligare att offentlig sektor och civilsamhället skapar nya samarbetsformer för att hantera komplexa samhällsproblem. Civilsamhällets agerande och förhållningssätt är centrala i skapandet och upprätthållandet av tillit och trygghet i ett samhälle. Kommunen samarbetar i flera sammanhang med olika aktörer från civilsamhället för att skapa en tryggare stad. Hur ser sådant samarbete ut? Hur upplevs det av de som är mitt i det? Under 2018 har Anett Schenk och Lars Harrysson drivit ett forskningsprojekt där man tillsammans med tjänstemän och aktörer inom civilsamhället i Helsingborg synliggjort flera olika tendenser i sådant samarbete.

Anett Schenk är universitetslektor i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Huvudfokus i hennes arbete – både i forskning och undervisning – ligger på socialpolitik. Hon har tidigare forskat kring bl.a. högskolepolitik i Sverige och Tyskland, Europeisk regionalutveckling samt yrkesroller inom Försäkringskassan.

Lars Harryson är universitetslektor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Han utför gärna sin forskning i dialog och samverkan med praktiknära verksamheter. För närvarande arbetar han med forskning och utbildning rörande äldre, pensioner och cancerrehabilitering. Därtill samverkar han med Helsingborgs stad och arbetar tillsammans med förvaltningar och gruppen för religionsdialog om förutsättningar för existentiella samtal bland och mellan äldre människor.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 8 februari här.

1 mars

En lärande socialtjänst
Föreläsare: Gunilla Avby

Mot bakgrund av samhällets ökade tilltro till evidens har betydelsen av kunskap och lärande i arbetet alltmer kommit att uppmärksammas. I dag förväntas yrkesprofessionella inte bara kritiskt granska tillgänglig kunskap och omsätta denna kunskap i praktisk handling, utan även utveckla ny kunskap. Det är en självklarhet att professionellt arbete, så även socialt arbetet, ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Att utveckla professionell expertis kräver tid, men också olika former av stöd och ledningsstrukturer. Men med ökade krav på effektivitet och kostnadsbesparingar står produktionen alltför ofta i förgrunden med följd att utvecklingsaktiviteter undanträngs, såväl på individ- som organisationsnivå. Hur förenar man den löpande verksamheten med utvecklingsaktiviteter, som låter socialarbetare hålla sig à jour med forskning inom sitt verksamhetsområde och kontinuerligt utvecklas yrkesmässigt? Gunilla Avby berättar om sin forskning på området och några av de lärdomar hon bidragit med i sitt kunskapsunderlag En lärande socialtjänst till utredningen Framtidens socialtjänst (2017:03).

Under forskningsfrukosten kommer också de sju medarbetare som deltagit i projektet Kunskapsresan under 2018 att medverka. De kommer att berätta om projektet och om sitt arbete för att stärka det kunskapsbaserade arbetet inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Gunilla Avby är fil.dr. i pedagogik och FoU-chef för FoU Nordväst. Hon har mångsidig yrkeserfarenhet inom socialtjänstens verksamhetsområden med fokus på kompetensfrågor och chefsutveckling. Hennes forskning omfattar professionellas kunskapsanvändning och lärande men även ledarskap och ledarskapsstöd i förändringsprocesser. Ett särskilt intresse är samspelet mellan praktik och teori, och hur vi kan förbättra förutsättningar för lärande i arbetet och evidensbaserade arbetssätt. Hon har också skrivit kunskapsunderlag till delbetänkandet Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32).

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 1 mars här.

10 maj

Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningar
Föreläsare: Tapio Salononen

Allt fler frågetecken reses om den svenska välfärdsmodellen förmår leva upp till sina högt ställda ideal om välfärd för alla. Det svenska samhället står inför en social transformation, vars konsekvenser blir särskilt synliga i staden genom urban marginalisering. Hur ser den långsiktiga utvecklingen ut, och hur påverkar den våra invånare och arbetet vi gör inom våra förvaltningar här i Helsingborg? Tapio Salonen ger sin bild av hur Sverige står sig i ett jämförande perspektiv när det gäller välfärdslösningar och fördelningspolitiska ambitioner.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 10 maj här.