Program för höstens forskningsfrukostar klart

Under hösten fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar som FoU anordnar i samarbete med Socialförvaltningen. Höstens föreläsningar kommer att handla om fyra aktuella ämnen: digitalisering i socialt arbete, designförmåga i offentlig sektor, funktionell dumhet och värdesamskapande.

Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15. Föredraget följs av en paneldiskussion med externa experter och medarbetare från våra olika förvaltningar om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11, i lokal Auditoriet (entréplan).

14 september

E-socialt arbete – utmaningar och möjligheter
Föreläsare: Gabriella Scaramuzzino, Socialhögskolan, Lunds universitet

Det sociala arbetet digitaliseras allt mer. Under senare år har flera kommunala verksamheter köpt in välfärdsteknik i form av GPS-larm, aktivitetsarmband, tillsynsrobotar och VR-spel, och utvecklat e-tjänster såsom chatt och applikationer. Forskning visar dock att det finns en brist på kunskap och kompetens bland socionomer hur man ska använda den nya tekniken och bland chefer gällande hur man ska leda den digitala transformationen. Gabriella kommer att berätta om den senaste internationella och nationella forskningen om E-socialt arbete och digitalt ledarskap i offentlig förvaltning. Hon kommer också att berätta om sin egen forskning på området och diskutera utmaningar och möjligheter med E-socialt arbete och digitalt ledarskap. Hur kan socialt arbete bli ännu mänskligare i en värld full av smarta robotar?

Gabriella Scaramuzzino är fil. dr. i socialt arbete och arbetar som forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och det sociala arbetet. För närvarande arbetar Gabriella i ett forskningsprojekt som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, där hon kommer att undersöka dels användningen av välfärdsteknik, E-tjänster och sociala medier, och dels socionomers attityder till den ökade användningen av till exempel Artificiell Intelligens. Forskningsprojektet kommer att bidra med kunskap om hur teknikutvecklingen påverkar socionomers arbetsmiljö, arbete, profession och ledarskap.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 14 september här.

5 oktober

DialogLab och designförmåga i offentlig sektor
Föreläsare: Lisa Malmberg, forskningsledare FoU i Sörmland

Behovet och intresset för brukarinflytande i innovations- och utvecklingsarbetet inom offentlig sektor har ökat de senaste åren. Allt fler har fått upp ögonen för design som ett verktyg för att arbeta med brukarinflytande. Men vad innebär det att arbeta med design egentligen och hur kan designförmågan utvecklas inom offentlig sektor? Lisas forskning handlar om organisationers designförmåga och vad som händer när detta nya arbetssätt möter de processer, rutiner och den kultur som redan finns inom en verksamhet. Hon kommer att berätta vilket organisatoriskt lärande som behövs för att bygga upp designförmågan inom såväl hälso- och sjukvård som inom socialtjänsten.

Lisa Malmberg arbetar som forskningsledare på FoU i Sörmland och som tjänstedesigner inom primärvården i Landstinget Sörmland. Hon är disputerad inom design och är intresserad av mötet mellan design och offentlig sektor, och hur kommun och landsting kan dra nytta av design i sitt utvecklings- och förbättringsarbete. I sin avhandling fokuserade Lisa på utvecklingen av designförmågan inom offentlig sektor och idag jobbar hon för att inspirera och stötta kommunerna och landstinget i Sörmland i användardriven utveckling genom till exempel tjänstedesign.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 5 oktober här.

9 november

Funktionell dumhet inom offentlig sektor
Föreläsare: Mats Alvesson, Lunds universitet

Moderna organisationer, särskilt i offentlig sektor, genomsyras av skyltfönsteraktiviteter, mötesritualer, och brist på självständighet och visad integritet. Målformuleringar, visioner, värdegrunder, utbildningsprojekt, styrdokument och rutiner ställer krav på att göra saker formellt rätt, men när drivkraften är att undvika fel blir resultatet försiktighet och dåligt fungerande verksamhet. I sitt föredrag berättar Mats Alvesson om paradoxen inom det dumhetspräglade arbetslivet; om organisationer som uppmuntrar till anpasslighet och effektivitet, men också en bocka-av-logik som borgar för en illa fungerande praktik, med brist på kritiskt tänkande och specialiserat tunnelseende. Hur skapar vi en konstruktiv praktik, meningsfullt arbete och välfungerande organisationer med sådana förutsättningar?

Mats Alvesson är organisations- och ledningsforskare vid Lunds Universitet. Hans senaste böcker är Reflexivt ledarskap (pris för Årets HR bok 2017) och Dumhetsparadoxen, där han uppmanar oss att använda vår intelligens för att uppnå personlig tillfredsställelse, organisatorisk framgång och socialt välstånd. Han är en av de mest citerade europeiska forskarna inom lednings- och organisationsteori och en internationellt eftertraktad talare. Han har även publicerat ett antal artiklar i dagspress, bl.a. DN, SvD, Aftonbladet och Dagens samhälle.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 9 november här.

7 december

Värdesamskapande i välfärdstjänster
Föreläsare: Katja Lindqvist, Lunds universitet

Många och starka röster har höjts under senare år i den politiska debatten, medierna, offentliga utredningar och inom forskningen att en mer effektiv organisering av välfärdstjänster är nödvändig. Vi måste överbrygga de stuprör som uppstår när vi organiserar kommunens arbete i specialiserade verksamheter. Samverkan har länge setts som en lösning på stuprörsproblematiken men trots en god vilja på såväl politisk nivå som i den verksamhetsnära organisationen så är samverkan över verksamhetsgränserna mycket svår att få till i praktiken. Hur kan vi bättre ta tillvara varandras resurser och kompetenser i en specialiserad organisation? Katja Lindqvist har, inom ramen för ett Vinnovaprojekt, under två år studerat samverkan inom socialtjänsten och gymnasieskolorna i Helsingborg med fokus på hur man skapar utrymme för innovation och utveckling inom organisationer som är i ständig förändring. Med hjälp av tjänstelogiken försöker hon hitta nya lösningar och arbetssätt för samverkan i välfärdstjänster.

Katja Lindqvist är docent vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hon forskar om ledning, styrning och organisering inom den offentliga sektorn, med fokus på såväl kultur som socialtjänst och skola. Hon är särskilt intresserad av verksamheter som står inför strategiska inriktningsbeslut, bland annat gällande samverkan med andra institutioner, och vilka krav detta ställer på organisationen och ledarskapet.

Vid forskningsfrukosten kommer även Christian Olsson, gymnasiechef i Helsingborgs stad och Pernilla Danielsson, chef för PArT (Preventivt Arbete Tillsammans), Helsingborg, Landskrona och Region Skåne att medverka.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 7 december här.