Program för vårens forskningsfrukostar klart

Under våren fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar. Föredragen kommer att handla om tre aktuella ämnen: kunskapsbaserat socialt arbete; brukarinflytande; och tillitsbaserad styrning.

Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15. Föredraget följs av en paneldiskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11, i lokal Auditoriet (entréplan).

9 februari

Evidensbaserad praktik och kunskapsbaserat socialt arbete: möjligheter, risker och utmaningar.
Föreläsare: Harald Gegner, Malmö universitet

Diskussionen om vilken kunskap som ska ligga till grund för det sociala arbetet som utförs i offentlig verksamhet är inte ny på något sätt. Den har pågått länge och olika syn på kunskap har ställs mot varandra. Sedan början av 2000-talet har evidensbaserad praktik, EBP, haft en framträdande plats i denna debatt. Detta har lett bland annat till direktiv från regeringen och en statlig kunskapsstyrning som fokuserar på införande av EBP i syfte att åstadkomma en kunskapsbaserad socialtjänst.

Men vad är EBP och hur förhåller sig EBP till en kunskapsbaserad socialtjänst?

Harald Gegner är utvecklingsledare på Socialförvaltningen i Lunds kommun och doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och forskar om dessa frågor. Under forskningsfrukosten kommer han att presentera resultat från en genomförd studie kring införande av EBP inom socialtjänstens barn och ungdomsvård. Under 2018 är Harald också forskningsledare för två forskningscirklar inom projektet Kunskapsresan som är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och FoU Helsingborg.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 9 februari här.

6 april

Hur skapar vi ett större brukarinflytande? Brukarinflytande i teori och praktik.
Föreläsare: Erik Eriksson, Linköpings universitet

Tanken med brukarinflytande är att låta brukarna påverka organisationernas utformning och service, för att därigenom skapa bättre verksamheter som går i linje med individernas behov. I detta föredrag lyfter Erik Eriksson frågor om hur brukarinflytande bedrivs i olika offentliga verksamheter, vilket inflytande som är möjligt för brukarna, var gränserna för inflytandet går och hur utrymmet för inflytande kan vidgas.

Erik Eriksson är socionom och forskare på Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. 2015 disputerade han vid Lunds universitet och i sin avhandling Sanktionerat motstånd. Brukarinflytande som fenomen och praktik undersöker han hur brukarinflytande definieras och genomförs inom en kommunal socialtjänst och en regional psykiatriförvaltning.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 6 april här.

8 juni

Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus – exemplet Helsingborg
Föreläsare: Verner Denvall, Linneuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds Universitet

I Helsingborgs kommun arbetar socialförvaltningen med brukarmedverkan och samskapande tillsammans med klienter i många olika verksamheter och projekt. Verner Denvall har på uppdrag av Tillitsdelegationen studerat framgångsfaktorerna bakom brukarmedverkan i några av dessa sammanhang. Fokus i studien är stadens tillit till brukare, klienter och medborgare och vad denna ökade tillit fört med sig i form av brukares, klienters och invånares tillit till socialförvaltningen.

Vidare undersöker han hur en offentlig verksamhet kan skapa strukturer och arbetssätt där brukarens synpunkter och behov sätts i centrum. I vilken mån utmanar tillitsstyrning, samskapande och brukarmedverkan de befintliga styrsystemen och det traditionella ledarskapet?

Verner Denvall är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds universitet och forskar om samhällsplanering, utvärdering och kunskapsproduktion. I sitt uppdrag för Tillitsdelegationen har han undersökt styrningen av olika verksamheter och projekt i Helsingsborgs stad utifrån ett tillitsperspektiv.

Anmäl dig till forskningsfrukosten den 8 juni här.