Familjemobilisering

Familjemobilisering (FM) utvecklades år 2004 i Helsingborgs Stad med syfte att ge elever ökade möjligheter att lyckas i skolan. Ursprungligen riktade sig satsningen mot barn och unga vars föräldrar behövde stärkas i sin roll som skolförälder av olika anledningar, t.ex. att deras egen skolgång inte varit lyckad eller att de inte hade erfarenhet av den svenska skolkulturen. Målet är att föräldrarna ska få kunskap om hur de på bästa sätt stödjer sina barn och hur de kan vara mer delaktiga i deras skolarbete. Konceptet FM bygger på att bilda en föräldragrupp från en eller två årskurser vid en skola. FM-kursen leds av en eller två pedagoger samt en kulturtolk.  Under åren har modellen vidareutvecklats och numera är Familjemobilisering öppet för alla föräldrar och barn som vill delta.

Mindre kursutvärderingar har gjorts direkt efter varje omgång av FM för att fånga upp främst föräldrarnas synpunkter på det som de lärt sig. Erfarenheterna visar att föräldrar som deltagit i gruppträffar får en ökad förståelse för det svenska skolsystemet och för hur de själva kan vara med och påverka sina barns utveckling. De lär dessutom känna skolpersonalen vilket ökar förtroendet sinsemellan och föräldrarna vågar diskutera och ställa fler frågor.

Nu vill Helsingborgs Stad, för första gången, göra en formell utvärdering av Familjemobilisering och ta in synpunkter från såväl pedagoger, föräldrar samt elever som gått FM för att på så vis kunna identifiera konceptets styrkor och svagheter i syfte att potentiellt kunna skala upp utbildningen

Ägare är skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad och partners är socialförvaltningen, PArT och FoU Helsingborg. Utvärderingen görs av Caroline Lundström inom ramen för sin kandidatuppsats i socialt arbete, Lunds universitet. Du hittar Carolines uppsats här.