Forskarskolan CSIS

Forskarskolan för lärare och förskollärare i de naturvetenskapliga och tekniska ämnenas didaktik (Forskarskolan CSIS) startade 1 januari 2015 med åtta licentiander och i augusti 2015 utökades den med 2 nya platser i en andra ansökningsomgång. Licentianderna är förskollärare samt lärare inom grund- eller gymnasieskola med fokus på kommunikationens betydelse för elevers motivation och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Forskarskolan genomförs under fyra år med 50 procent tjänstgöring på skola/kommun och med 50 procent forskning och avslutas med en licentiatexamen. De deltagande kommunerna är Ängelholm, Helsingborg, Hörby, Trelleborg, Burlöv, Lomma, Karlshamn, Vellinge och Svedala.

Forskarskolan är en gemensam satsning från Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad och Högskolan i Halmstad med Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet som nav. Ambitionen är att skapa en väl sammanhållen forskarskola där vi också fortlöpande samlar berörda förvaltningschefer, rektorer och forskarstuderande för att redan vid starten diskutera hur de berörda lärarnas kunskaper ska komma skolutvecklingen till del efter avlagd examen.

Forskningsinriktningar

Helsingborgs två kommunlicentiander heter Karin Ollinen och Eva Svensson. Karins forskningsprojekt handlar om lärarnas kompetens i en digitaliserad skola och Eva forskar om plattformen G Suite som alla elever och pedagoger i Helsingborgs stads skolor har tillgång till.

Lärares kompetenser i en digitaliserad skola

Digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen och det administrativa arbetet på många skolor och förskolor. Kunskapen om hur digitala verktyg kan användas didaktiskt skiljer sig åt och det stora utbud av digitala verktyg används därför inte i så stor utsträckning som de har potential till. I oktober 2017 beslutade regeringen om en digitaliseringsstrategi för skolan. En revidering av grund- och gymnasieskolans läroplaner är gjorda och kommer att gälla från och med höstterminen 2018. Till vad och på vilket sätt digitala verktyg med fördel används för att stödja undervisningen går hand i hand med digitaliseringsstrategins fokusområden och delmål.

Denna studie fokuserar på lärarnas medvetenhet och val av digitala verktyg för att uppnå didaktiska fördelar med digitala verktyg i naturvetenskaplig undervisning. Studien består av klassrumsobservationer och intervjuer med NO-lärare på högstadiet.

Karin Ollinens licentiatavhandling Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik: Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen hittar du här.

Digitala resurser och verktyg i undervisningen

I ett samhälle som är genomsyrat av digitala verktyg och arbetssätt blir skolans roll central. En del av det digitala arbetssättet påverkas av att Helsingborgs stads skolor har tillgång till G Suite, Googles samling av verktyg anpassade för en undervisningssituation. Hur dessa används, och vilka effekter lärare upplever att användandet ger, är fokus för en delstudie där ca 20 lärare i årskurs 4-9 som använder Google Classroom regelbundet i sin undervisning har intervjuats. En annan delstudie undersöker genom observationer och intervjuer vad som händer undervisningen i naturorienterande ämnen när en elev går i skolan på distans med hjälp av en robot. Syftet med de bägge studierna är att ge kunskap om hur lärare och elever använder digitala verktyg och resurser, och de upplevda effekterna av detta.

Eva Svenssons licentiatavhandling Lärares användning av digitala resurser i undervisningen: ”Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare” hittar du här.

Läs mer om forskarskolan här.

Kontakt:

Utvecklingschef skol- och fritidsförvaltningen: Johan Olsson Swanstein. johan.olssonswanstein@helsingborg.se

Forskningskoordinator för forskarskolan: Eva Davidsson, universitetslektor naturvetenskapernas didaktik, Malmö Högskola. eva.davidsson@uvet.lu.se

Föreståndare för forskarskolan: Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet. roger.johansson@uvet.lu.se

Kommunlicentiander:
Eva Svensson, eva.svensson@uvet.lu.se
Karin Ollinen, karin.ollinen@uvet.lu.se