Sociala budskap och designmetod

Vilken eller vilka metoder lämpar sig bäst för att sprida sociala budskap? Hur kan sociala budskap användas för att skapa en positiv beteendeförändring bland föräldrar? Detta är frågor som vi ställer oss och som vi genom projektet ”Sociala budskap” vill försöka besvara. Projektet är ett samverkansprojekt grundat i PArTs och FoUs intresse i att våga utveckla och testa nya innovativa arbetsmetoder i socialt arbete, metoder som vi i förlängningen vill kunna använda för att utveckla och sprida sociala budskap till föräldrar i Helsingborg och Landskrona.

Delprojektet Sociala budskap bygger vidare på Innovationsrådets slutbetänkande, Att tänka nytt för att göra nytta (SOU 2013:40), där det argumenteras för att offentlig förvaltning måste bli bättre på att våga driva projekt med hjälp av designmetoder. Det har skett en förskjutning som innebär att design numera anses vara intressant ur processynpunkt och inte bara som ett verktyg för att utveckla innovativa produkter med ett estetiskt tilltalande yttre. Processen, under vilken många designers arbetar, visar tydligt på att reflektion och skapande hör ihop, och att dess förmåga att vara inkännande och flexibel kan ha betydelse för sociala projekt. Vi tror att denna typ av kompetensöverskridande samarbete inom svenska förvaltningar är något nytt och ett möjligt sätt att bättre kunna lösa de utmaningar och behov som vi står inför. Genom att skapa möjlighet för sammarbete med andra discipliner, i detta fall en grafisk designer, hoppas vi kunna utbyta kompetenser som vi tror kan leda till arbetsmetoder som bättre stödjer en utveckling mot mer effektiva och designkunskapsdrivna processer som kan möta målgruppens behov på ett nytt sätt.

Under VT 2016 utvecklades ett pilotprojekt och ett samarbete mellan PArT, FoU Helsingborg och en grafiskdesignstudent från Malmö Högskola K3. Förhoppningen var att kunna visa på de eventuella vinster ett samarbete mellan en social förvaltning och fältet grafisk design skulle kunna ha och att sedan kunna använda denna kunskap för ett fortsatt arbete inom området. Samarbetet resulterade i ett designkoncept och en kandidatuppsats kopplat till de inledande frågeställningarna.

För att skapa en djupare kunskapsgenerering och för att bättre grunda våra antagande vill vi nu, mot bakgrund av uppsatsen, genomföra en mer systematiskt kartläggning av området. Det material som presenteras vid detta delprojekt slut ska visa på en tydlig förståelse för begrepp som designmetoder, social marketing och kollaborativ design och dess koppling till socialt arbete. Denna andra fas ska, förutom kartläggningen, också resultera i en projektansökan och en utförandeplan som ska kunna användas som underlag för fortsatt arbete och en tredje fas där vi vill kunna testa och utvärdera effekterna av våra sociala budskap i stadsbilden i Helsingborg.

Involverade parter: FoU Helsingborg och PArT.

För frågor om projektet kontakta: Anna-Karin Bergman, FoU-chef: anna-karin.bergman@helsingborg.se