Rapport från FoU Styrgruppsmöte 27 januari 2017

Den 27 januari hade FoU styrgrupp möte och viktiga punkter på agendan var information från våra projekt och information om styrkortet för 2017. Detta är en sammanfattning av mötet.

Bostad först 2.0

Dialogmötena pågår och mobiliseringskursen börjar i februari. Vi planerar också en framtidsverkstad under våren.

Vi har börjat arbeta med en jämställdhetsaspekt i projektet med fokus på genus respektive föräldraskap.

Marcus Knutagård och hans kollega Cecilia Heule har fått medel från ESF för att utvärdera mobiliseringskursen.

Forskarskolan

Arbetet fortskriden för de två licentianderna i Forskarskolan. En av licentianderna kommer i sin andra studie att undersöka om Double robotics kan hjälpa barn med fysisk och psykisk funktionsnedsättning att känna mer delaktighet i undervisningen.

VR i undervisningen

Vi samtalar med en forskare vid Lunds universitet om att använda VR i undervisningen. Detta skulle kunna kopplas till FN:s sustainable goals och satsningen VR for impact. En ingång är vilket värde VR kan tillföra i undervisningen och hur kan vi ta fram tekniken tillsammans utifrån verksamhetens behov? En annan ingång är att träna sig i svåra/akuta situationer med hjälp av VR, sådant finns i andra branscher men inte inom socialt arbete idag. Detta vore intressant för flera förvaltningar, inte minst som kompetensutveckling.

Digitaliseringsprojektet

Två forskare har gjort en forskningsöversikt under hösten. Det finns inte så mycket forskning på området, socialt arbete ligger i digitaliseringens första våg vilket också förklarar att användarperspektivet saknas.

Projektet följer fyra processer:

  1. Mottagningen: Lobar (lagen om offentlig berusning) och vårdnadshavare på annan ort.
  2. Genomlysning om vart vi kan bli bättre på digitalisering i processen från det att barnet/familjen kommer in till SOF till att det kommer ut.
  3. I samarbetet mellan elevhälsan och Barn och unga på SOF för barn med lång och ogiltig frånvaro.
  4. Digitalisering och sekretess: att göra anmälningar digitalt, digitala underskrifter, kontakt med andra myndigheter etc.

Projektplan inkl planer för de respektive delprocesserna samt organisation presenteras på nästa möte.

Integrationsprojektet

Projektet har genomfört de dialogmöten och dialogkonferenser som var planerade för hösten 2016 och skriver nu slutrapporten för pilotprojektet. Vi har också ringat in ett antal utvecklingsområden som vi kommer arbeta vidare med i det fortsatta projektet samt utformat ett förslag på hur projektet ska organiseras.

Styrkortet 2017

Styrgruppen diskuterade om styrkortet mäter rätt saker. Hur kontrollerar man effekterna av att arbeta med saker som kunskapsförflyttning och samverkan? Det är också viktigt att styrkorten speglar att FoU är ett samarbete mellan fem olika förvaltningar och våra gemensamma målsättningar med verksamheten.