Rapport från FoU Styrgruppsmöte 28 oktober 2016

Den 28 oktober hade FoU styrgrupp möte och viktiga punkter på agendan var information från våra projekt och diskussion om verksamhetsplanen för 2017. Detta är en sammanfattning av mötet.

Bostad först

Anna-Karin informerade om de lärdomar vi tagit med från studieresan i Glasgow och hur vi det kommande året ska utarbeta metoder för ökad brukarmedverkan inom våra stödboenden här i Helsingborg.

Projektet har beviljats 630 000 kr från Vinnova och dessa pengar kommer gå till att involvera brukare och anordna en uppdragsutbildning med fokus på social mobilisering och brukardeltagande. Styrgruppen beslutade att tilldela forskarna medel för att utvärdera projektet, vilket var en förutsättning från Vinnova.

Integrationsprojektet

I Integrationsprojektet har vi under hösten genomfört två dialogmöten och en dialogkonferens och har börjat arbeta för att ge ungdomarna som deltar i projektet förutsättningar för agens samt identifierat ett antal utvecklingsområden. Vi kan redan nu se att det sker en kunskapsutveckling hos ungdomarna och personalen har börjat ändra sitt arbetssätt.

Vinnova har beviljat 2 miljoner för forskningsprojektet Ledning för Tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet där integrationsprojektet ingår som en viktig verksamhet.

Styrgruppen beslutade att Integrationsprojektet ska drivas vidare under två år. Projektet ska efterhand skalas upp till andra målgrupper, då nuvarande målgrupp är föränderlig.

Verksamhetsplan 2017

Under 2017 ska vi arbeta vidare med Brukarmedverkan, Integration och Digitaliserad socialtjänst som fokusområden. Därtill kommer ett ytterligare fokusområde att vara ”Att leda i innovations- och förändringsprocesser”, ett tema som, precis som de övriga, berör alla våra förvaltningar. De fyra fokusområdena kommer att arbetas in i FoUs styrkort och verksamhetsplan för 2017.

Nästa FoU styrgruppsmöte är den 9 december.