Vad är Gestaltad livsmiljö?

Hypoteslabbet Gestaltad livsmiljö, som är en del av Den (ut)forskande staden, syftar till att utveckla stadens interna samverkan kring stadsplaneringsfrågor. Labbet grundas i det beslut som Sveriges riksdag fattade 2018 när man antog en samlad politik för det som kallas gestaltade livsmiljöer, vilket innebär att den offentliga miljön tydligt ska innefatta konst, arkitektur, form och design. Dessa områden behöver samspela och stärka varandra för att vi ska hantera samhällsutmaningar vi står inför och få ett hållbart och jämlikt samhälle.

Med hjälp av forskare ska labbet utvärdera stadens interna samverkansprocesser kring stadsutveckling för att se hur de olika värden som finns i stadsplanering och utformning av offentliga miljöer ställs mot varandra, jämförs och jämkas samman.

Förhoppningen är att labbet ska kunna utarbeta ett koncept för hur stadens olika förvaltningar kan samverka på bästa sätt och på så vis också bidra till ökad livskvalitet för helsingborgarna i den gemensamma livsmiljön.

Du kan läsa mer om arbetet i Gestaltad livsmiljö på labbets webbsida genom att följa knappen nedan.

Gestaltad livsmiljö