Forskningsfrukostar: Program hösten 2022

Efter ett långt uppehåll kan vi nu äntligen bjuda in till forskningsfrukost igen! Här hittar ni höstens program med tre intressanta föreläsningar.

I vanlig ordning öppnar vi portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 09:30.

Nytt för i år är att vi håller till på HBG Works. Frukostarna är som vanligt gratis.


Fredagen den 23 september – Jakob Trischler och Petter Falk

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/136/2022/09/petter-falk-273x300.jpeg

Employer branding eller demokratisk inflytande? Brukarinvolvering som metod i personalrekrytering  

I en värld där det blir allt svårare att attrahera och behålla personal med rätt kompetens samtidigt som vi behöver ställa om vår verksamhet och erbjuda smartare och mer effektiva tjänster med utgångspunkt i invånarens behov, har man i Helsingborg undersökt om brukarinvolvering i rekrytering kan vara ett framgångsrikt koncept.

Vad händer när eleven själv får vara med och rekrytera sin nya lärare? Hur kan brukare inom socialtjänsten bidra med sina erfarenheter när en socialsekreterare ska frågas ut på en anställningsintervju? Och vilka praktiska och etiska dimensioner uppstår när medborgaren får en konkret roll i verksamhetsinterna processer?

Vid denna forskningsfrukost berättar Jakob Trischler och Petter Falk om vilken inverkan brukarinvolvering har på rekryteringsprocessen, för de medverkande invånarna och för staden som attraktiv arbetsgivare. Studien är gjord inom ramen för Rekryteringsprojektet som de drivit tillsammans med medarbetare inom AMF, SFF och SOF.

Jakob Trischler är docent i företagsekonomi och Petter Falk är adjunkt i statsvetenskap, båda vid CTF Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet.

Anmäl dig till frukosten 23 september här.


Fredagen den 21 oktober – Johanna Tysk

Vad innebär systeminnovation och hur blir man en systemaktör?

Vi står idag inför en rad komplexa utmaningar, globalt såväl som nationellt och lokalt, som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Innovation har aldrig varit viktigare, men vi behöver också innovera sätten vi innoverar på och angripa utmaningar från ett systemperspektiv, där olika aktörer möts och tillsammans hittar vägar framåt bortom enskilda särintressen eller uppdrag. Hur ställer man om som kommun eller annan förändringsagent till att fungera som en systemaktör i samverkan med andra?

Johanna Tysk berättar om Vinnovas förändringsresa mot mer systeminnovativa angreppssätt till vår tids stora samhällsutmaningar, och ger också exempel på konkreta metoder och lärdomar från sin tid som forskningsingenjör och systemisk designer/utbildningsledare inom Helsingborgs Stad.

Johanna Tysk är specialist på strategisk design på Vinnova. Hon har tidigare arbetet som forskningsingenjör på Linköpings Universitet med uppdrag att stötta FoU Helsingborgs satsning Den (ut)forskande staden och utveckla gestaltande metoder för systemlärande. Hon har en MFA i Transdisciplinary Design från Parsons School of Design i New York där hon även undervisat i Strategic Design and Management-programmet.

Anmäl dig till frukosten 21 oktober här.


Fredagen den 2 december – Sara Leckner och Jonas Ledendal

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/136/2022/09/jonas-ledendal-200x300.jpg

Hur kan big data och AI användas säkert i kommunal sektor?

Landets kommuner sitter idag på en stor mängd data. Hur kan den användas för att skapa en bättre livssituation för stadens invånare i framtidens samhälle utan att ge avkall på invånarnas integritet?

Den data som genereras i en kommuns digitala system har stor potential att hjälpa städer att bättre förstå sina invånares behov och skapa tjänster som svarar mot dessa. Samtidigt är datan svår att använda eftersom rådande dataskyddslagstiftning ska skydda den enskilda medborgaren. För att komma framåt i arbetet behöver vi ta hänsyn till såväl juridiska som etiska perspektiv i frågan.

Sara Leckner och Jonas Ledendal har i samverkan med förvaltningarna i Helsingborgs stad undersökt hur kommuner kan hitta ett juridiskt och etiskt gångbart sätt att använda sina invånardata och på sikt skapa ökad livskvalitet för invånarna.

Sara Leckner är universitetslektor och docent i medieteknik vid Malmö universitet och Jonas Ledendal är universitetslektor i handelsrätt vid Lunds universitet. De har båda medverkat i FoU:s satsning Den (ut)forskande staden och projekt Datalabbet.

Anmäl dig till  frukosten 2 december här.


Om FoU Helsingborgs forskningsfrukostar

Vid forskningsfrukostarna bjuds på föredrag inom en rad olika discipliner, med den gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, invånarfokus och innovation. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera i den egna verksamheten.