Gestaltad livsmiljö: Gåsebäck – Från industriområde till boendemiljö?

Labbet Gestaltad livsmiljö har valt att arbeta med en avgränsad del inom stadsdelen Gåsebäck för att testa och utveckla samarbetet mellan förvaltningarna i stadsutvecklingsfrågor. Gåsebäck är ett gammalt område med många kulturhistoriska och arkitektoniska värden. På 1800-talet låg här både ett slott och ett barnhem och på 1960-talet byggdes södergatsviadukten, men idag tänker nog de flesta på Gåsebäck som ett industriområde. Genom åren har här funnits såväl siden- och juteväveri som fabriker som tillverkat surrogatkaffe, jäst och cyklar. Genom området går också järnvägsbanan som vittnar om Helsingborgs industrihistoria och som haft stor betydelse för stadens utveckling.

Södergatsviadukten kort efter färdigställandet. Foto Expo-Foto 1964. Helsingborgs museers samlingar.

I Gåsebäck finns idag en del obebyggda tomter efter att man rivit äldre bebyggelse och en del fastigheter i förfall. Detta blandas med välmående företag, t.ex. färgindustri, bilverkstäder och kontorshotell, samt välbesökta verksamheter såsom Aktivitetshuset Jutan och Pingstkyrkans secondhand-butik. Under Södergatsviadukten har det skapats en populär plats för graffitimålare efter ett konstprojekt som staden ordnade för några år sedan. Som helhet väntar området på en större omvandling som varit planerad under många år. Ambitionen är att skapa en mer blandad bebyggelse med såväl bostäder och kontor som handel och mindre störande verksamheter än vad här finns idag. Det är i denna omvandling labbet tar sin utgångspunkt.

Graffitifestival under Södergatsviadukten 2018. På Gåsebäck möts gammalt och nytt. Kultur, kulturhistoria och miljöfrågor måste hanteras jämte stadsutveckling och nybyggnation när området ska utvecklas från industriområde till boende- och livsområde.  

Att  lösa ett industriområdes övergång till boende- eller livsmiljö är en utmaning som är aktuell på många håll i Sverige. Dessa områden har liknande förutsättningar med mycket vägar, buller och saneringsbehov samt gamla byggnader och kulturhistoriska värden som ska integreras med stadens andra intressen för att skapa en blandstad. I labbet Gestaltad livsmiljö funderar vi just nu på hur man kan driva parallella processer på ett smart sätt, där man både hanterar utmaningar med trafik, buller och föroreningar i marken och samtidigt fortsätter utveckla den verksamhet som fungerar bra.

Jessica Jönsson, Stadsantikvarie på Kulturförvaltningen och en av genomförandeansvariga i labbet, beskriver arbetet med Gåsebäck så här:

Labbet ska arbeta med en avgränsad del inom stadsdelen Gåsebäck, ett mycket komplext område med stora utmaningar men också fantastiska möjligheter. Genom att utveckla Gåsebäck på ett innovativ vis med fokus på tillgänglighet (fysisk och mental) och svåra miljöfrågor såsom markföroreningar och buller, på ett sådant sätt att stadsdelens identitet och historiska läsbarhet bevaras kan vi bidra till att skapa förutsättningar för ett unikt stadsomvandlingsprojekt. En kreativ, men utifrån förutsättningarna varsam, omvandling av Gåsebäck kan ge Helsingborgarna en attraktiv miljö som kan fungera som en koppling mellan kringliggande stadsdelar och centrum.

Källa: Bevarandeprogrammet för Gåsebäck och Husarområdet (antaget av kommunfullmäktige 2012). Bevarandeprogrammet för Gåsebäck, och flera andra områden i Helsingborg, hittar du på Helsingborgs stads hemsida.