Hållbart Helsingborg bjuder in!

Hållbart Helsingborg är en organisation som Invånarlabbet samverkat med i sitt arbete att skapa hållbara strukturer för invånarengagemang och dialog i Helsingborgs stad. Hållbart Helsingborg är ett nätverk där aktörer från kommun, ideell sektor och näringsliv arbetar tillsammans för att ta sig an de komplexa samhällsutmaningar staden står inför.

Under våren arrangerar Hållbart Helsingborg en utbildningsserie kring nya arbetssätt i offentlig sektor. Serien består av tre workshops och kommer att kretsa kring partnerskap, komplexitet i samhällsfrågor, hur man kan skapa sektors- och organisationsövergripande samverkansprocesser samt hur dessa kan bidra till förändring i den egna organisationen och samhället i stort.

Utöver utbildningsserien anordnar Hållbart Helsingborg även andra typer av events och lärtillfällen, du kan läsa mer om organisationen och deras program samt anmäla dig till utbildningsserien, som är utan kostnad, via Hållbart Helsingborgs webbsida.