Invånarlabbet: Platsbesök & workshop på Fredriksdal

Den 27/10 träffades Invånarlabbet tillsammans med en rad andra aktörer från offentlig verksamhet och föreningsliv för ett platsbesök och en workshop på Fredriksdal. Syftet med eftermiddagen var att se hur man tillsammans kan skapa en gemensam förståelse och grund för hur man kan rikta krafter och insatser för att öka livskvalitén och den sociala hållbarheten på området.

Aktiviteten anordnades av Hållbart Helsingborg och leddes av Malin Marksell-Grahn, genomförandeansvarig i Invånarlabbet, aktiviteten startade vid Tryckeriet och gruppen gick sedan vidare mot Fredriksdal. Under rundvandringen stannade man upp vid olika ”hållplatser” i stadsdelen för att gemensamt diskutera möjligheter och utmaningar samt hur man i egenskap av den organisation man representerade bättre kan samverka på Fredriksdal.

Gruppen på vandring genom Fredriksdal

Första stoppet gjordes vid en parkeringsplats i nära anslutning till busshållplatsen ”Helsingborg Drottninghög centrum”, där ska en lite eftersatt parkering förvandlas till en ny idrottsanläggning och gruppens representanter fick i uppgift att diskutera och tänka till kring hur invånarna på området kan involveras och lockas till platsen, med i diskussionerna fanns även invånare från staden som gav sin input. Något som kom fram från diskussionerna var att det kommer bli viktigt att få med de boende på området tidigt i processen så att utbudet på idrottsanläggningen återspeglar de behov som finns på området.

Trappan ner till Café Välkommen

Ett av stoppen var vid Café välkommen, ett integrationscafé där invånare i alla åldrar samlas för fika och för att delta i aktiviteter och föreläsningar. Efter en rundtur i lokalerna och presentation av arbetet följde en diskussion om möjligheterna och utmaningarna med att nå ut till de invånarna som caféet vänder sig till, och hur man skulle kunna göra för att nå fler.

Från Invånarlabbets tidigare dialoger vid det stora grönområdet

Det sista stoppet innan vandringen gick tillbaks till Tryckeriet var vid det stora grönområde som är så karakteristiskt för Fredriksdal, i tidigare samtal med invånare på området har grönområdet lyfts upp som en uppskattad del av Fredriksdal och parken byggs nu till med en ny lekplats och invånarna önskar fler bänkar att slå sig ner vid.

Entrén till Tryckeriet

Väl tillbaks på Tryckeriet satte det gemensamma tankearbetet igång – först en presentationsrunda så alla deltagare fick en överblick över vilka organisationer som fanns representerade, redan där knöt folk kontakt angående sin ingång i arbetet, och sedan följde en workshop där man diskuterade vidare kring hur man kan samverka och skapa en bättre livskvalitet på Fredriksdal. Workshopen utgick ifrån café metoden, där man delar upp sig i grupper och sitter runt bord och diskuterar ett antal frågor, det diskuterades hur man kan samverka mer på området, hur invånarna kan bli involverade, och vad konsekvenserna för invånarna blir om offentliga, ideella och civila organisationer misslyckas med att jobba tillsammans.

Exempel på konsekvenser som grupperna kunde se om man inte samverkar och inte involverar invånarna kring utmaningarna på Fredriksdal är att man går miste om kompetens, att man inte får någon helhetsbild av vad utmaningarna innebär samt att invånare känner sig utanför och således blir mindre benägna att vilja samverka med kommunen när möjligheten väl kommer.

Exempel på vad man skulle kunna göra för att både samverka med varandra och invånarna i Fredriksdal var bland annat hitta platser och tillfällen för att verkligen lyssna till invånarnas behov, samt att dela tankar och idéer mellan varandras organisationer. En het fråga var hur man gemensamt skulle kunna öka den lokala närvaron i området, med utgångspunkt i att den kommunala närvaron i dagsläget är låg. Fler aktiviteter där det är gratis för invånare att delta och sysselsättning och samverkan över generationsgränser lyftes fram som idéer för hur man skulle kunna arbeta mot detta.

Du kan följa invånarlabbets fortsatta arbete via projektets webbsida.