Kunskapsresan – ny rapport!

FoU har tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen drivit projektet Kunskapsresan sedan början av 2018. Nu finns lärdomarna från Kunskapsresans första del beskriven i en ny rapport.

I över ett decennium har evidensbaserad praktik (EBP) varit en viktig del i ambitionen att förändra socialtjänstens arbetssätt så att det i större omfattning utgår från vetenskaplig och forskningsbaserad kunskap. Dock har implementeringen av EBP i socialt arbete brustit, både i systematik och i omfattning. I Helsingborg driver Arbetsmarknadsförvaltningen, tillsammans med FoU Helsingborg, projektet Kunskapsresan, som ett sätt att omsätta EBP i det praktiska arbetet. Syftet är att öka möjligheterna att erbjuda rätt service inom arbetsinriktade insatser genom att få verksamheten att arbeta mer kunskapsbaserat.

Projektet Kunskapsresan har erbjudit en modell som har gett de medarbetare som deltagit verktyg att i sitt yrkesutövande bättre kunna praktisera EBP och ett kunskapsbaserat arbete. En del i detta har varit att öka medvetenheten hos medarbetarna om den egna kunskapsanvändningen. Vilka kunskaper använder medarbetarna när de bedömer individens behov av stöd? Vilken kunskap är tillgänglig, relevant och användbar i det sociala arbetets praktik och varför?

I rapporten beskriver Annika Nilsson, projektledare FoU Helsingborg, och Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare på Socialförvaltningen i Lunds kommun, Kunskapsresans genomförande samt lärdomarna från projektet. De lyfter vikten av en god organisation, förankring, deltagarnas engagemang, och en dedikerad handledare med rätt kompetens för att möjliggöra kunskapsutveckling i det sociala arbetet. I rapporten synliggör de också vilka förändringar som är nödvändiga inom organisationen för att ta till vara deltagarnas kunskapsutveckling, och skapa en systematisk kunskapsöverföring inom verksamheten.

Rapporten innehåller också de kunskapsöversikter som medarbetarna från Arbetsmarknadsförvaltningen skrivit inom projektet. Dessa kunskapsöversikter utgår från frågor och problem hämtade i författarnas praktiska arbete. Här berörs teman som ADHD och beroende, anställning av personer långt ifrån arbetsmarknaden, samt digitalt utanförskap och nyanländas möjlighet till etablering.

Rapporten Kunskapsresan: att omsätta EBP och kunskapsbaserat socialt arbete i praktiken hittar du här.

Vill du veta mer om projektet hittar du det på vår projektsida under Kunskapsresan och Kunskapsresan 2.0.