Ny rapport om digitalisering av socialt arbete

Idag släpper FoU Helsingborg rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst. Författare till rapporten är Lupita Svensson, fil. dr. i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet, och Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet.

Rapporten handlar om det forsknings- och utvecklingsprojekt om digitalisering i socialt arbete som forskarna drivit under 2017 tillsammans med socialförvaltningen och FoU Helsingborg. Projektet har bestått av två delstudier: på enheten Barn, unga och familj har Lupita och Stefan kartlagt den digitala arbetsprocessen och på enheten Mottagningen har de undersökt möjligheterna med digitala mötesformer, bl.a. Skype och Facetime.

– Genom de två delstudierna framträder en bild av en socialtjänst och ett socialt arbete som, när det gäller digitalisering, har hamnat på efterkälken men som har stor utvecklingspotential, berättar Lupita Svensson, den ena av rapportens författare.

Med stöd i projektets resultat har forskarna tagit fram förslag på hur det sociala arbetet kan utvecklas genom digitala verktyg och processer. De bidrar också med ett verktyg för att bättre analysera en verksamhets grad av digitalisering och synliggöra digitaliseringens potential.

Förutom forskningsdelen består rapporten av ett förord av Kalle Pettersson, utvecklingschef på Socialförvaltningen, och ett efterord av Annika Nilsson, projektledare på FoU Helsingborg.

– Det har varit ett spännande samarbete mellan forskare och praktiker under det här året, säger Annika Nilsson, projektledare på FoU Helsingborg. Det vill vi synliggöra i rapporten genom att också skriva om hur projektet har varit förankrat i verksamheten, och om lärdomar av att arbeta i ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom socialförvaltningen.

Rapporten är den första i en ny rapportserie som ges ut av FoU Helsingborg. Rapporterna som ges ut kommer att belysa olika perspektiv av social hållbarhet, och knyta ihop forskning med den kommunala praktiken.

­­– Det är särskilt roligt att lansera den här rapporten eftersom det samtidigt är premiär för vår egen rapportserie, berättar Annika Nilsson. Vår förhoppning är att kunna ge ut några nummer varje år, som ett sätt att tillgängliggöra forskning som är relevant för våra verksamheter, och att samla kunskap och lärdomar från de projekt vi driver inom FoU Helsingborg.

Rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst hittar du här.