Ny Rapport ute – Utvärdering av metodstödjarfunktionen på SoL-boendeenhetens socialpsykatriboenden i Helsingborg

Det ställs högre krav på att arbeta med evidensbaserade metoder och att systematiskt utvärdera dessa. Att utvärdera, följa upp och kvalitetssäkra de metoder som införs och används, samt att göra det till en naturlig del av utvecklingsarbete, blir allt mer viktigt i socialt arbete. Problematiken hos brukare/klienter blir alltmer komplex och samsjukligheten medför ett behov av fördjupad kunskap och förståelse.

På uppdrag av Socialförvaltningen i Helsingborg stad har det under hösten 2020 genomförts en utvärdering av den metodstödjarfunktion som infördes inom socialpsykiatrin på SoL-boendeenheten sommaren 2018. Utvärderingen är gjord av Malin Hagman vid Socialhögskolan, Lunds Universitet, med stöd av FoU Helsingborg. Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken betydelse som metodstödjarfunktionen har haft och har för enhetens olika verksamheter samt om de mål som formulerades inför att funktionen infördes har uppfyllts.

Här hittar du rapporten i sin helhet, och en sammanfattning av rapporten går att finna här.