Steg 1: Fånga upp ett problem

Det första och i viss mån det största steget i att arbeta med forskningsbaserad utveckling handlar om att identifiera ett problem. Det är viktigt att man vågar utforska och gå på djupet när man försöker identifiera ett problem, om man inte identifierat vad som verkligen ligger bakom ett fenomen så riskerar den åtgärd man tillämpar att inte få någon effekt. I forskningsvärlden används ordet problem i ganska bred bemärkelse; det kan röra sig om ett problem i vardaglig bemärkelse, exempelvis ”Vi ser ett problem med nedskräpning kring en plats”, eller problem i mer abstrakt bemärkelse som i en frågeställning, exempelvis ”Vad krävs för att invånare ska känna sig motiverade till att sopsortera?”. Ofta kan ett problem eller ett behov börja i den mer vardagliga formuleringen, för att sedan utvecklas till en frågeställning, och ofta kan man behöva gå bortom det initiala problemet för att hitta rätt. För att identifiera ett problem och komma fram till rätt nivå finns en stor mängd analysverktyg att använda och du kan läsa mer om ett urval av dom i texterna nedan.

Nästa steg

Metoder för problemanalys

5x varför

Det finns många metoder man kan använda sig av för att komma fram till rätt nivå för ett problem, en lättanvänd och hjälpsam sådan är ”Five Whys” eller ”5x Varför” på svenska. Där börjar man i problemet man ser och ställer sig frågan ”Varför är det så?” fem gånger om. På så sätt kan man komma fram till grundorsaken, man kan även komma fram till grundorsaken på mindre än 5 varför. Å andra sidan så kan problem ofta ha fler än en grundorsak, sociala frågor och utmaningar rymmer ofta en större komplexitet som kräver andra analysmetoder. 5x Varför är många gånger ett bra ställe att börja på för att ta sig an ett problem, se hur det är en del av ett system och skapa sig en uppfattning om vilka faktorer som ligger bakom.

Mer info 5x Varför

Omvärldsanalys

Att identifiera ett problem behöver inte handla om att att hitta en utmaning man står inför just idag, utan problemanalyser kan med stor fördel användas för att identifiera problem som man kanske kommer stå inför i framtiden, både på kort och lång sikt. För att göra detta kan man börja med att ta avstamp i de trender som finns i ens omvärld. Omvärldsanalyser syftar till att utifrån en viss organisations eller aktörs perspektiv se hur processer och trender på lokal, nationell eller internationell nivå, kan komma att påverka organisationen och dess verksamhet.

Som medarbetare i Helsingborgs stad är stadens trend och omvärldsanalys en bra plats att börja på om man vill undersöka hur de utmaningar staden står inför kan komma att påverka den egna organisationen. Det utförs även en mängd omvärldsbevakningar av andra organisationer, myndigheter och aktörer som går att använda för att se hur samhällets trender kan problematiseras i relation till den egna verksamheten.

Trend- och omvärldsanalys

Agenda 2030