Program forskningsfrukost våren 2023

Välkomna till en ny säsong med forskningsfrukostar!

Vid forskningsfrukostarna bjuder vi på föredrag inom en rad olika discipliner, där offentlig sektor och dess utveckling, invånarfokus och innovation finns med som en röd tråd. Tillsammans skapar vi en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera i den egna verksamheten.

I vanlig ordning öppnar vi portarna kl 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar kl 08:15 och förmiddagen avslutas kl 09:30.

Frukostarna hålls på HBG Works och är som vanligt gratis.

Fredagen den 3 februari – Håkan Jönson och Tove Harnett

Vård- och omsorgssystemets navigatörer: hur äldre förstår, förhandlar och koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag

Forskning om äldreomsorg har dominerats av omsorgsgivarens perspektiv, med utgångspunkt i villkor och erfarenheter hos de som ger omsorg. Detta trots att omsorgen beskrivs som personcentrerad. Håkan Jönsson och Tove Harnett har i sin forskning studerat äldreomsorgen ur ett brukarperspektiv där de visar hur de äldre blir högst aktiva navigatörer som koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag för att den ska fungera optimalt. I sina studier bidrar de med unik kunskap om de äldre som aktiva brukare i omsorgssystemet. Denna kunskap har potential att förbättra både den teoretiska förståelsen och det praktiska utförandet av äldreomsorgens praktik.

Föredraget baseras på forskning som finansierats av Helsingborgs stad via Kompetensfonden, samt av Forte, forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Håkan Jönson är professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hans forskning handlar om äldreomsorg, äldres sociala problem och ålderism. För närvarande är han intresserad av hur äldre förstår och hanterar omsorg och andra samhälleliga hjälpinsatser som delar av sin vardag.

Tove Harnett är docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar bland annat om äldreomsorg och om att åldras med missbruk. Hon har även forskat om hur hög ålder kan utgöra både hinder och företräde till olika stödinsatser.

Anmäl dig till frukosten den 3 februari här.

Frukosten arrangeras i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen.


Fredagen den 3 mars – Stefan Holmlid

En utforskande stad – vad är det?

Under några år, som en del av stadens H22-satsning, arbetade Helsingborgs stad med projektet Den (ut)forskande staden. Inom projektet drev man verksamhetsintegrerade hypoteslabb tillsammans med forskare inom labbens sakområden. Projektet engagerade många medarbetare från stadens olika förvaltningar och ledde till nya samarbeten över förvaltningsgränserna och inom nya arbetsområden. Projektet följdes av Stefan Holmlid som i den här föreläsningen ger sitt perspektiv på lärdomar och erfarenheter som går att dra från projektet som helhet, och vad de kan betyda för en organisation som Helsingborg i dess fortsatta innovationsarbete.

Stefan Holmlid är professor i design vid Linköpings universitet och var en av forskarna i Den (ut)forskande staden, med uppdrag att följa projektet i relation till stadens andra utvecklings- och innovationsprocesser, samt strukturer och förutsättningar för det transformativa lärandet av att ha arbetat på det nya sätt som hypoteslabben medförde.

Anmäl dig till frukosten den 3 mars här.


Fredagen den 14 april – Sara Brorström

Hur hållbarhet blir praktik – om hållbarhetsarbete på organisatoriskt och individuell nivå

Kommuner och andra lokala aktörer pekas ofta ut som nyckelaktörer när ambitioner om hållbarhet skall bli verklighet. Dock visar forskning att det ofta finns stora gap mellan vad som står formulerat i policys och andra dokument och vad som sedan görs. I processen stöter organisationer, och de individer som arbetar inom dem, på en hel del hinder och förutsättningarna att lyckas är inte alltid de bästa. I denna föreläsning beskriver Sara Brorström den frustration som kan uppstå i en organisation och vilka strategier professionen använder för att komma framåt i hållbarhetsarbetet.

Sara Brorström är docent i Företagsekonomi vid Göteborgs universitet och har under drygt 10 år forskat kring praktikerna för att förverkliga hållbarhetsmål.

Anmäl dig till frukosten den 14 april här.


Fredagen den 5 maj – Eva Hedenfelt

Hållbar utveckling i kommuner – förutsättningar för ett integrerat hållbarhetsarbete

Landets kommuner spelar en viktig roll i strävan efter en hållbar utveckling, inte minst i arbetet med att nå klimatneutralitet. Det strategiska hållbarhetsarbetet går på tvären i den kommunala organisationen och kan, om det integreras, bidra till att effektivisera och optimera användningen av resurser. I sin forskning synliggör Eva Hedenfelt de skånska kommunernas förutsättningar att axla hållbarhetsarbetet, med fokus på formella och informella styr- och ledningsprocesser. Resultatet utgör en viktig pusselbit för att bättre förstå hur hållbar utveckling kan bli en integrerad del i det ordinarie arbetet i en kommun. Först då kan hållbarhet på ett resurseffektivt sätt genomsyra kommunens uppdrag för demokrati, samhällsbyggande och välfärdsservice.

Eva Hedenfelt arbetar på Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet och har mångårig erfarenhet som miljöstrateg i skånska kommuner.

Anmäl dig till frukosten den 5 maj här.