Datalabbet

Datalabbet handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för en stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov. Tillsammans med våra invånare vill vi identifiera nya offentliga tjänster som skulle kunna skapas utifrån en aggregerad förståelse av den individdata stadens förvaltningar innehar. Tjänster som skulle innebära ett ökat värdeskapande och en ökad livskvalitet för helsingborgarna.

Den juridiska delen av hypotesen handlar om att hitta juridiskt gångbara sätt till delning av data utifrån identifierat värdeskapande för invånaren. Vad gäller de etiska aspekterna av hypotesen handlar det om att förstå invånarnas inställning till datadelning av kommunala individdata kopplat till ett ökat värdeskapande för invånaren. För Datalabbet är forskarna Jonas Ledendal, Lund universitet, och Sara Leckner, Malmö universitet, medverkande.

Förvaltningar och bolag som är medverkande i labbet är Arbetsmarknadsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Stadsledningsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Socialförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och Helsingborgshem.

Nyheter

Intresset bara växer

Intresset för arbetet som gjorts i Datalabbet bara växer och växer inte minst under H22 City Expo. Då vi presenterat vårt arbete runt om i, men även utanför staden. Några av de aktiviteter labbet organiserade och deltog i under H22 var dessa:

  • Research talk på Hex22 i Prismahuset, Oceanhamnen. Temat var Hur kan big data och AI användas säkert i kommunal sektor?
  • Workshop på temat Hur får vi modet att använda vår data? där vi samlade experter från flera av våra förvaltningar och även från externa organisationer för att utveckla ett kommunalt bidrag till positionspappret #bättredelat.
  • Campus forskningsfestival Our Future City. Se presentationen här.
  • Vård- och omsorgsförvaltningens VIDA-konferens på Helsingborgs Arena med fokus på det juridiska perspektivet och den omtänksamma tekniken.
  • H22-talks på temat Hur kan vi nyttja data för bättre tjänster och högre livskvalitet? Presentationen hölls tillsammans med b.la. omsorgsdirektören Annika Andersson, digitaliseringsdirektören Martin Güll och Andreas Johansson, vd på Ensolution.
  • Konferensen Beyond smart cities today: Power, justice and resistance, en två-dagars konferens på Malmö universitet med en internationell publik.

Samtidigt har labbets forskare Sara Leckner och Jonas Ledendal publicerat sina forskningsresultat i DUS forskningsantologi. Deras respektive kapitel hittar du här:

Delning av invånardata från ett användarperspektiv, Sara Leckner. 

Delning av invånardata från ett juridiskt perspektiv, Jonas Ledendal. 

Och antologin i sin helhet finner du här.

Vad händer näst:

Spridning av resultat och lärdomar från Den (ut)forskande staden kommer fortgå under hösten och du kan alltid hålla dig uppdaterad här på projektets hemsida.

Vi fortsätter även vår medverkan i Vinnova-projektet DRIV och med arbetet med #bättredelat.

Forskningsfestivalen Our Future City och Helsingborgs stads H22 City Expo!

Datalabbet passar på att visa upp sitt arbete under forskningsfestivalen på Campus Helsingborg. Hoppas att du och dina kollegor har möjlighet att ta del av våra forskningsresultat och arbetsmetoder samt vår paneldiskussion:

Hur kan big data och AI användas säkert i kommunal sektor?

Var? Campus Helsingborgs innergård När? 8 juni från kl. 10.15 till kl. 11.45

Landets kommuner sitter idag på en stor mängd data. Hur kan den användas för att skapa en bättre livssituation för stadens invånare i framtidens samhälle utan att ge avkall på invånarnas integritet?

Den data som genereras i en kommuns digitala system har stor potential att hjälpa städer att bättre förstå sina invånares behov och skapa tjänster som svarar mot dessa. Samtidigt är datan svår att använda eftersom rådande dataskyddslagstiftning ska skydda den enskilda medborgaren.

Det här samtalet söker svar på frågor kring hur kommuner kan hitta ett juridiskt och etiskt gångbart sätt att använda sina invånardata och på sikt skapa ökad livskvalitet för invånarna.

https://www.ch.lu.se/forskning/our-future-city-h22/

Samtalen är gratis och öppna för alla. Du behöver inte föranmäla dig.

Delresultat och planer för våren

Datalabbets uppstart nyåret 2022 tar vid efter en händelserik höst – labbets följeforskare Sara Leckner och Jonas Ledendal har kommit ungefär halvvägs med sina studier och presenterat sina delresultat för verksamheterna, samtidigt som övriga labbet arbetat på och börjat planera för projektets avslut och City Expo.

Jonas har hittills fokuserat på GDPR och vilket utrymme vi som kommun har att dela data mellan förvaltningarna, i synnerhet gällande vad lagen säger om att anonymisera data, och vilken effekt metoder som pseudonymisering och syntetisering har på möjligheterna till datadelning. Han har även fördjupat sig i vad som händer med ägarskapet av data när den delas och vilka lagliga grunder som finns för att dela och vidareutnyttja data. Detta är lärdomar Datalabbet nu omsätter i två case tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF), Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF), Socialförvaltningen (SOF) och Datafabriken. VOF undersöker möjligheten att syntetisera data så att den kan användas vid verksamhetsutveckling och SOF och AMF undersöker möjligheterna att dela data för att göra gemensam verksamhetsuppföljning.

Sara har genomfört en enkät som 600 helsingborgare svarat på, om deras inställning till delning och samkörning av anonymiserad data. Resultaten visar att en majoritet av de svarande har högt förtroende för hur Helsingborgs stad hanterar deras data. Detta är en tillit vi vill ta vara och bygga vidare på. Viktigt för att invånarna ska känna sig trygga med att dela data, som staden sedan kan anonymisera och dela, är att man på ett enkelt och tillgängligt sätt förklarar vad datan används till samt att man garanterar att inte överlåta personens information till andra utan deras samtycke. Tydlig information leder till ökad kunskap och en stärkt känsla av kontroll, vilket också gör personerna mer positivt inställda till att dela sina data.

Följeforskare Jonas Ledendal presenterar sina delresultat.
Följeforskare Jonas Ledendal och Sara Leckner.

Dessa lärdomar och många fler kommer Sara under våren att arbeta vidare med i djupintervjuer tillsammans med invånarna. Där kommer hon att undersöka hur stadens invånare resonerar och argumenterar kring deras personliga data och till möjligheterna för staden att dela och samköra dessa data mellan förvaltningarna. Till skillnad från den enkät som redan genomförts där man genom kvantitativ data kan se generella mönster men inte så mycket detaljer, så tillåter intervjuer ett större djup och en mer utförlig typ av kvalitativ data. Jonas kommer under våren att arbeta med att tolka sekretesslagstiftningen och se hur den påverkar förvaltningarnas möjlighet att dela och använda sina invånardata. Forskningsresultaten kommer Sara och Jonas sedan presentera i ett kapitel i den antologi som kommer att leverera forskningsdelen av hela projektet Den (ut)forskande staden.

När vår går över till sommar kommer Datalabbet också att medverka under H22 City Expo, med aktiviteter som sträcker sig från föreläsningar till workshops, och från Campus Helsingborg till Prismahuset och HEX. Det kommer bli två händelserika kvartal som tar detta snart treåriga projekt över mållinjen.

Datarätt Innovation får finansiering

Datalabbet arbetar med att utforska både de juridiska och de etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att dela data mellan stadens förvaltningar.

Labbet deltar även i det nationella projektet ”Datarätt Innovation” (DRIV) som nu beviljats finansiering från Vinnova, i projektet ingår även bl.a. AI Sweden, Chalmers, Lunds universitet och RISE.I DRIV kommer man att bygga upp en nationell plattform för kunskapsdelning avseende juridiska utmaningar i samverkansprojekt för datadriven innovation. Helsingborgs stad deltar som projektpart med två av stadens labb: Datalabbet och Smarter City Lab.

Inom Datalabbet bygger vi upp juridisk kunskap som svarar på frågor om och hur vi får dela information mellan förvaltningar och hur vi i så fall kan nyttja dessa data för att utveckla nya tjänster för invånarna eller identifiera nya mönster som kan ligga till grund för insatser och beslut. I Smarter City Lab bygger vi upp och testar metoder för att praktiskt hantera stadens information och data.

Tillsammans med ett antal andra kommuner i Sverige och under ledning av AI Sweden och Chalmers hoppas man bland annat kunna identifiera en ”best practice” och förhoppningsvis nå en gemensam tolkning gällande lag och praxis inom området. Det är en tolkning som behövs eftersom dagens lagstiftning är förhållandevis gammal medan den teknik vi testar mot lagstiftningen är ny och under snabb utveckling.

Den kunskap som staden, via Datalabbet och Smarter City Lab, får tillbaka från projektet kommer ge större trygghet vid beslut och förhoppningsvis även visa på nya möjligheter för hur Helsingborgs stad kan nyttja sina data och skapa nya offentliga tjänster för sina invånare.

   Vill du läsa mer? Tidigare artiklar finns i arkivet

Vi driver labbet

Anders Westerlund – Genomförandeansvarig

Jag är jurist som jobbar med digitalisering inom staden. Jag skapar förutsättningar för digitalisering, och är därför med och påverkar hur system utvecklas så att de både når nytta för medborgaren, har respekt för medborgarens integritet, och uppfyller legala krav.

Jag har tidigare jobbat med systemlösningar inom organisationer med höga krav på affärsmässighet och säkerhet, som försvaret, bank, och finans. Det är bra erfarenheter att ha i mitt nuvarande arbete. Skillnad mellan att jobba privat och kommunalt är egentligen inte så stor; tempot, trycket och kreativiteten är detsamma. Det handlar bara om att hitta de frågor man brinner för.

Min filosofi är att skapa riktig nytta i allt vi gör, de lösningar vi bygger ska vara lösningar på verkliga problem som har betydelse för både invånare och staden. System ska utvecklas med största respekt för individen och bara hålla den information som behövs och jag vill gärna testa metoder för avpersonifierad information där det så är möjligt. Här tror jag Datalabbet kan göra stor skillnad.

Jag tror på att vara öppen med data för att privata aktörer ska kunna utveckla nya tjänster, vilket behövs för att möta framtidens samhällsutmaningar. Ensam kan vi inte lösa dessa utmaningar utan samarbete gynnar oss alla. Därför är jag extra glad att vara med i Datalabbet där man redan byggt upp ett bra samarbete mellan förvaltningarna och tillsammans med forskningen.

Kalle Pettersson – f.d. Planeringsansvarig

Kalle Pettersson, utvecklingschef på Socialförvaltningen, Helsingborgs stad. Jag har mångårig erfarenhet av styrning och ledning av såväl offentliga som privata organisationer. Under de senaste åren har mitt intresseområde mer och mer handlat om olika sätt att styra, leda och organisera offentlig verksamhet utifrån ett invånarperspektiv i form av co-creation, co-design, co-production och co-implementation för att dra nytta av den spetskompetens våra invånare besitter i form av användare av de offentliga tjänster vi skapar. Förutom att arbeta i Helsingborgs stad är jag även knuten till det nationella policy lab som är en del av omställningen till god och nära vård.

Kalle har under våren 2021, efter att ha lagt grunden för datalabbet, lämnat över stafettpinnen till genomförandeansvarig Anders Westerlund och lämnat staden.