Digitaliserad socialtjänst

I vår digitala verklighet knyter många sina kontakter via sociala medier. Skulle även en del av mötena inom socialtjänsten kunna flytta ut på nätet? För att svara på den frågan startar FoU Helsingborg och Socialförvaltningen – tillsammans med forskare från Lunds Universitet – ett projekt för att titta på förutsättningarna för en delvis digitaliserad socialtjänst.

Vi som jobbar inom socialtjänsten är ibland besvärande traditionella och arbetar gärna, som vi alltid har gjort, med det mänskliga mötet i fokus. Inget fel i det, men vi måste också våga prova nya former som möter nya generationers behov. Det sociala arbetet efterfrågas mer än någonsin, samtidigt som många av oss har en pressad arbetssituation och ibland svårt att räcka till. En del kallar det kris, men vi väljer att se situationen som en källa till utveckling och vi har massor av idéer. För att skapa värde för de människor vi möter behöver vi hitta nya lösningar tillsammans med våra klienter.

En del nya lösningar finns inom området digitalisering, vilket väl speglar den vision regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, enats om. En vision som utgår från att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att främja en jämlik hälsa och välfärd, liksom delaktighet och att ta tillvara enskilda resurser.

Med detta som utgångspunkt driver vi – tillsammans med Socialförvaltningen i Helsingborgs stad Helsingborg samt forskare vid Lunds universitets internetinstitut, LUii, och socialhögskolan vid Lunds universitet – ett projekt som innebär att vi på sikt också ska kunna erbjuda våra klienter digital kontakt samt digitala arbetssätt, i kontakt med klienterna, för medarbetarna.

Forskningsprojekt

Projektet är organiserat utifrån en övergripande forskningsfråga ” Hur/var och när skapar digitaliseringen ett mervärde inom socialt arbete?” och utgår från ett fokus på upprätthållandet av relationen mellan klient och handläggare.

Det empiriska materialet inhämtas utifrån två utvecklingsprojekt som drivs på socialförvaltningens Mottagningsenhet (utvecklingsprojekt 1) och avdelningen för Barn, unga och Familj (utvecklingsprojekt 2). Utvecklingsprojekten har som övergripande syfte att effektivisera och utveckla digitala tekniker och tjänster inom socialtjänstens verksamhetsområde för att skapa värde för de människor som socialtjänsten möter.

Utvecklingsprojekt

I utvecklingsprojekt 1 ligger fokus på att testa om användandet av befintliga digitala verktyg kan underlätta kontakten med och tillgången till klienter. Två målgrupper testas i en initial fas: LOBar ålder 20-25 och vårdnadshavare på annan ort.

I utvecklingsprojekt 2 ligger fokus på att skapa bättre tjänster inom verksamhetsområdet barn, unga och familj genom att använda digitala tekniker som medel för förändrade arbetssätt. I detta projekt undersöks kärnprocesserna – barnavårdsutredningar och uppföljningsprocessen – för att se om det finns delar i dessa processer där digitalisering skapar värde för såväl barnet/ungdomen/familjen som verksamheten och på så sätt underlättar den organisatoriska resan från social administration till socialt arbete.

Rapporten Digitalisering av kommunal socialtjänst av Lupita Svensson och Stefan Larsson (2018) hittar du här.

Rapporten Digitalisering och socialt arbete – en kunskapsöversikt av Lupita Svensson och Stefan Larsson (2017) hittar du här.

Involverade parter: FoU Helsingborg, Socialförvaltningen i Helsingborgs stad samt Lunds universitet

För frågor kring projektet kontakta: Anna-Karin Bergman, FoU-chef. anna-karin.bergman@helsingborg.se