Kunskapsresan

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka möjligheter till rätt service inom arbetsinriktade insatser i Helsingborg, genom bästa tillgängliga kunskap.

Det övergripande målet med projektet är att ge vägledare, coacher, handläggare och socialarbetare ett stöd och en kompetensutveckling i sitt yrkesutövande och att öka praktiserandet av kunskapsbaserat socialt arbete inom arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.

Forskningscirklar om EBP och kunskapsbaserat socialt arbete

Inom projektet träffas en forskningscirkel med medarbetare från olika enheter inom Arbetsmarknadsförvaltningen vid 8 tillfällen under 2018.

Deltagarna kommer att fördjupa sig i texter om evidensbaserad praktik, EBP, och kunskapsbaserat socialt arbete inom arbetsmarknadsinriktade insatser. Vad innebär kunskapsbaserat arbete inom AMF, vilken kunskap använder jag mig av när jag gör mitt arbete, vilka aktörer styr kunskapsanvändningen inom arbetsmarknad och på vilket sätt, är några av frågorna som kommer att vara i fokus. Deltagarna kommer att samtala, diskutera och reflektera kring dessa ämnen utifrån egna erfarenheter och olika case. Under projektet kommer deltagarna också att göra en forskningsöversikt inom ett tema gruppen valt.

Forskningscirklarna leds av Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö universitet och utvecklingsledare i socialförvaltningen i Lunds kommun, och Annika Nilsson, projektledare, FoU Helsingborg.

Bakgrund

Debatten kring kunskap i socialt arbete är långt ifrån ny. Detta gäller socialt arbete både som praktik och som forskningsområde. De första initiativen till en grundutbildning i socialt arbete och instiftandet av socialt arbete som en universitetsdisciplin föregicks av debatter kring vilken kunskap socialt arbete som praktikområde bör bygga på. Skilda uppfattningar om hur ”rätt” kunskap är konstituerad har ställts mot varandra och någon samsyn har aldrig varit i sikte. Sedan drygt 20 år tillbaka pågår diskussionen om kunskap i socialt arbete med förnyad kraft. Denna gång med evidensbaserad praktik i blickfånget.

Sedan 2008 finns det ett politiskt direktiv att socialtjänsten ska arbeta evidensbaserat (SOU 2008:18). Evidensbaserad praktik (EBP) handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap med syftet att öka möjligheterna att hjälpa. EBP är ett förhållningssätt med den berörda personen i centrum, för kritisk värdering, ett transparent beslutsfattande och inlärning i en tillvaro där vi aldrig kommer att ha tillräcklig kunskap om vad som fungerar för en speciell klient. Enligt den evidensbaserade modellen ska vård och omsorg bygga på bästa tillgängliga kunskap, som hämtas från forskning, från den enskilde och från praktiken. Den professionelle integrerar de olika kunskapskällorna i dialog med den berörda personen och beslutsgrunderna redovisas öppet.

Den evidensbaserade modellen (Socialstyrelsen, 2017).

Idag baseras socialtjänstens arbete i alltför liten utsträckning på kunskap om effekter av olika insatser, arbetssätt och metoder (SOU 2008:18). Orsakerna till det är många. Studier av det sociala arbetets praktik visar en verksamhet där metoder för utvärdering och utnyttjande av forskning är dåligt utvecklade. En annan uppfattning är att forskningen sällan är relevant eller användbar för praktiken.

För att öka möjligheten att praktisera ett medvetet och systematiskt förhållningssätt i det sociala arbetet krävs en medvetenhet hos socialarbetarna om sin egen kunskapsanvändning. Det gäller bl.a. vilken kunskap de använder sig av när de bedömer individens behov av stöd, vilken kunskap som anses relevant och användbar i det sociala arbetets praktik och varför, och på vilket sätt socialarbetarnas kunskapssyn stämmer överens med kunskapssynen som ligger till grund för EBP. Dessa frågor kommer att vara vägledande i projektet Kunskapsresan.

Rapporten Kunskapsresan – att omsätta EBP och kunskapsbaserat socialt arbete i praktiken av Annika Nilsson, Harald Gegner, Maria Andreasson Kadhem, Matilda Berg, Hanna Broberg, Sandra Broström, Sabuha Cetinkaya, Erika Fagerqvist och Martin Olsson hittar du här.

Kontakt

Projektet är ett samarbete mellan FoU Helsingborg, Arbetsmarknadsförvaltningen och Malmö universitet.

Vill du veta mer om projektet kontakta Annika Nilsson, projektledare, på annika.nilsson6@helsingborg.se