Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet

Det finns ett stort externt såväl som internt tryck på svenska kommuner att utveckla nya sätt att driva sammanhållna välfärdstjänster för att trygga enskilda barns omedelbara behov av stöd. Detta eftersom kommuner idag inte förmår hantera den akuta ökningen av mängden utsatta barn inom befintliga strukturer och processer. Denna strukturella oförmåga har fått till följd att belastningen ökat oacceptabelt för anställda och väntetiden för barn i behov av stöd.

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet Ledning för tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet är att genom nära samarbete mellan forskare, strategiska utvecklare, berörda chefer på olika nivåer och politisk ledning i kommuner utveckla strukturer och förutsättningar som möjliggör hållbar tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet för utsatta barn.

Den frågeställning som projektet avser att besvara är: hur kan akutdriven verksamhet för utsatta barn ledas och organiseras på ett sätt som säkrar långsiktigt hållbar innovation och integrering av centrala aktörer?

Projektet tar sin utgångspunkt i två under 2016 påbörjade utvecklingsarbeten i Helsingborgs stad och Landskrona stad, som har som mål att stödja två olika växande grupper av utsatta barn i kommunerna: unga ensamkommande flyktingbarn som är analfabeter respektive barn som aktualiserats av socialtjänsten.

Projektet har beviljats 2 miljoner kr i forskningsmedel från Vinnova 2016-2018.

Rapporten Utmaningar i välfärdens stuprör: Stöd till integrering för ungdomar med begränsad läs- och skrivkunnighet av Annika Nilsson, Ulrika Westrup, Malin Espersson, Lisbeth Gyllander Torkildsen och Andreas Olsson hittar du här.

Rapporten Normer i arbetet med unga asylsökande – om ”svenskhet” och föreställningar om etnicitet, kultur, ålder och kön i den tidiga integrationsprocessen av Malin Espersson hittar du här.

Involverade parter: Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona stad, Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs stad, PArT och FoU Helsingborg.

Vill du veta mer om projektet kontakta Annika Nilsson, projektledare på FoU Helsingborg, på annika.nilsson6@helsingborg.se.