Rekryteringsprojektet

Helsingborgs stad har 10 000 medarbetare, och att rekrytera nya medarbetare är en omfattande och viktig verksamhet för att staden ska erbjuda sina medborgare god service. I de fall anställningen rör en tjänst där medarbetaren kommer att ha kontakt med invånare, elever, brukare eller motsvarande är det viktigt att bedöma medarbetarens förmåga att skapa en tillitsfull relation med målgruppen. Att involvera invånare/elever/brukare i rekryteringsprocessen skulle kunna ge rekryterande chef ett bättre underlag att bedöma utifrån. Arbetssättet har redan testats inom Socialförvaltningen där brukare varit med i ett antal rekryteringsprocesser de senaste åren. I de studier som gjorts av satsningen lyfts både positiva värden med arbetssättet och saker att utveckla vidare. I detta projekt vill vi undersöka om och hur man genom att involvera användarna kan förbättra kvalitén i rekryteringsprocessen, och i förlängningen förbättra servicen gentemot våra invånare.

Syfte och mål

Syftet med projektet är öka kunskapen om vilka värden användardriven rekrytering inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen har på invånare/elever/brukare, medarbetare och organisationen, samt hur en sådan process bör utformas för att på bästa sätt maximera dessa värden.

Målet är att Helsingborgs stad, utifrån tjänstelogik, utformar tjänster och service som bättre motsvarar våra målgruppers behov.

Genomförande

Projektet drivs som tre delprojekt inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen respektive Socialförvaltningen. Under 2019 kommer fokus vara att samla in och analysera data om de olika aktörerna i processen, samt att utveckla lösningar och prototyper för en användardriven rekrytering inom varje förvaltning. Under 2020 kommer dessa lösningar och prototyper att testas, utvärderas och utvecklas.

Projektet pågår i två år med start i februari 2019.

Projektteamet

Från vänster på bilden: Kristina Wallin, Jakob Trischler, Annika Nilsson, Maria Malcus, Amanda Düring, Marlene Renco, Johan Kaluza och Ann-Charlotte Gezelius.

Projektet drivs av forskarna Jakob Trischler och Johan Kaluza, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstad universitet, tillsammans med Annika Nilsson, FoU Helsingborg.

Inom respektive förvaltning drivs utvecklingsarbetet av följande personer:

AMF Amanda Düring, HR-konsult
Ann-Charlotte Gezelius, enhetschef arbetsmarknad
Carl Lundgren, enhetschef vuxenutbildning
Anna-Carin Mortenlind, enhetschef arbetsmarknad
SFF Michael McAneney, rektor International School Helsingborg
Marlene Renco, HR-konsult
SOF Maria Malcus, tjänstedesigner
Kristina Wallin, HR-konsult
Niklas Nilsson, enhetschef Barn, unga och familj

En utgångpunkt i projektet är att alla de aktörer som berörs av rekryteringarna kommer att involveras i utvecklingen av rekryteringsprocessen. Förutom invånar-, elev- och brukarmedverkan kommer vi alltså också att involvera medarbetare, chefer, uppdragsgivare, kandidater, facket m.fl. i projektet.

Kontakt

Projektet är ett samarbete mellan FoU Helsingborg, Arbetsmarknadsförvaltningen, Skol- och fritidsförvaltningen, Socialförvaltningen och Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstad universitet.

Vill du veta mer om projektet kontakta Annika Nilsson, projektledare, på annika.nilsson6@helsingborg.se