Samverkansformer med civilsamhället för ökad trygghet

Det finns en trend av stor otrygghet i vissa bostadsområden i Helsingborg och FoU:s förvaltningar vill ha en ökad kunskap om hur vi kan arbeta förebyggande tillsammans med civilsamhället för att stärka tillit och trygghet i staden. Två forskare från Socialhögskolan, Lunds universitet, har fått i uppdrag att tillsammans med FoU Helsingborg driva ett forsknings- och utvecklingsprojekt om sambanden mellan trygghet, tillit och civilsamhället med fokus på relationen mellan kommunen och civilsamhället.

Målsättningen är att:

  • Utveckla en teoretisk referensram för att begripliggöra olika teoretiska begrepp och hur dessa hänger samman samt synliggöra hur det teoretiska och det praktiska fältet är ihopkopplade.
  • Sammanställa en kunskapsöversikt om former för samverkan mellan kommun och civilsamhället för att stärka tilliten och tryggheten, i enskilda bostadsområden och i staden som helhet.
  • Inom projektet utforma en ömsesidig kunskapsutveckling och kunskapsöverföring mellan forskarna, tjänstemän och aktörer inom civilsamhället.

Syftet är att, i befintliga samarbeten mellan civilsamhället och kommunen, identifiera framgångsfaktorer och förbättringspotential, som kan öka känslan av trygghet bland, och tillit mellan, stadens invånare.

Vår frågeställning är: Hur bör samverkan mellan kommun och föreningar utformas för att stärka tilliten och tryggheten i Helsingborg?

Svaret på denna fråga måste bygga på den kunskap och erfarenhet som redan finns i befintliga samarbeten mellan kommunen och civilsamhälleliga organisationer i Helsingborg. Projektet kommer därför att utföras i nära samarbete med aktörer från civilsamhället och kommunala tjänstemän som ingår i samarbeten med kopplingar till trygghet.

Projektet pågår från maj till och med december 2018.

Rapporten Att göra trygghet i staden – ett ”samvärkande” projekt mellan kommun och civilsamhälle av Anett Schenk, Annika Nilsson och Lars Harrysson hittar du här.

Kontakt

Projektet är ett samarbete mellan FoU Helsingborg, Helsingborgs stads förvaltningar, aktörer från civilsamhället och Lunds universitet.

Vill du veta mer om projektet kontakta Annika Nilsson, projektledare, på annika.nilsson6@helsingborg.se