Självstyrande Team

Självstyrande team handlar om att utforska alternativa sätt att organisera offentlig sektor med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning. Genom att ge mer självbestämmande till de medarbetare som arbetar direkt gentemot invånaren är hypotesen att värdet av de offentliga tjänsterna upplevs som större för invånaren.

Det handlar dels om ett ökat relationsskapande mellan tjänsteperson och invånare genom färre eller inga långa beslutsvägar utan där tjänstepersonen i större utsträckning kan agera på invånarens uttryckta behov. Det handlar även om ett större medbestämmande för medarbetaren där de självstyrande teamen själva får ansvara för delar av de arbetsuppgifter som annars åligger chefsroller.

Medverkande förvaltningar är Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Skol- och Fritidsförvaltningen. Medverkande forskare är Martin Fransson, vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstad Universitet.

Nyheter

Självstyrande team som ett labb inom ramen för projektet Den (ut)forskande staden har nått sitt slut.

Och vilket slut det blev.

Representanter från Arbetsmarknadsförvaltningen och Skol-och fritidsförvaltningen tillsammans med forskaren Martin Fransson vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstad universitet, levererade en intressant och inspirerande presentation av arbetet som gjort hitintills och vad som händer härnäst. Hur verksamheterna inom de respektive förvaltningarna vill ta utvecklingsarbetet framåt och fortsätta testa sig fram till bättre lösningar för såväl medarbetare som elever. Med hjälp av en intresserad publik hölls ett engagerande panelsamtal i vilket man fick en bra inblick i de olika perspektiv på vad ’självstyre’ betyder inom kommunal verksamhet.

Intresserad av att läsa mer? Forskningsrapporten finner ni här.

Antologin i sin helhet finner du här.

Spridning av resultat och lärdomar från Den (ut)forskande staden kommer fortgå under hösten och du kan alltid hålla dig uppdaterad här på vår hemsida.

Forskningsfestivalen Our Future City och Helsingborgs stads H22 City Expo!

Självstyrande team passar på att visa upp sitt arbete under forskningsfestivalen på Campus Helsingborg. Hoppas att du och dina kollegor har möjlighet att ta del av våra forskningsresultat och vår paneldiskussion:

Tillitsstyrning i 21:a århundradets offentliga sektor

Vad händer med chefens roll när medarbetare ges större mandat och ansvar för att själv ta beslut? Hur upplevs ett större handlingsutrymme av medarbetarna? Hur påverkas ansvarsfördelningen när hierarkier jämnas ut?

Samtalet kommer kretsa kring följande frågor: Vad innebär det att arbeta självstyrande? Skiljer sig det från tillitsstyrning? Hur resonerar chefer och medarbetare kring fördelar och nackdelar med detta? Hur kopplar detta samman med new public management och en återgång till professionalisering?

Var? Campus Helsingborgs innergård När? 10 juni från kl. 9.00 till kl. 11.30

https://www.ch.lu.se/forskning/our-future-city-h22/

Samtalen är gratis och öppna för alla. Du behöver inte föranmäla dig.

Vi ses i Helsingborg i sommar!

Gemensamt lärandeforum

Hypoteslabbet Självstyrande team handlar om att utforska alternativa sätt att organisera offentlig sektor med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning. Den 29/9 träffades labbets olika team för sitt första diskussionsforum för gemensamt lärande. I mötet deltog de tre lärarteam från arbetsmarknadsförvaltningen som följs i labbet samt 3 deltagare från socialförvaltningen och 4 deltagare från skol- och fritidsförvaltningen. Forumet leddes av labbets följeforskare Martin Fransson och under mötet så fick de olika teamen möjlighet att diskutera och ge input på varandras erfarenheter hittills.

Diskussionsforumet bjöd på intressanta perspektiv och insikter om möjligheter och utmaningar med att arbeta i Självstyrande team. Deltagarna i diskussionsforumet var nöjda med upplägget och man fattade beslut att fortsätta träffas 1 gång i månaden för att arbeta för ett gemensamt lärande.

Nästa diskussionsforum för gemensamt lärande tar plats den 2/11

Skarpt läge och gemensamt lärande

Sedan labbets start har intresset för självstyrande team blivit stort i Helsingborgs stad. Cirka 18 självstyrande team har hittills bildats inom Arbetsmarknadsförvaltningen, Socialförvaltningen och Skol- och Fritidsförvaltningen. Teamen har olika förutsättningar, dels gällande antalet deltagare och medverkande professioner, dels gällande uppdrag, omfattning och arbetsområde. En del team har varit mer eller mindre etablerade sedan tidigare medan andras sammansättning fortfarande är under uppbyggnad.

Mångfalden av självstyrande team ger utrymme för spännande insikter och jämförelser och forskningen som leds av Martin Fransson kommer att fokusera på tre självstyrande team inom Arbetsmarknadsförvaltningen. Det är två lärarlag, Matematik/Naturorienterade ämnen och engelska, och ett studieteam som stöttar de två andra teamens elever. Därav kan labbet utöver att följa teamen individuellt även studera interaktionen teamen emellan.

Samtidigt som hypoteslabbet kommer följa dessa tre team så uppmuntras verksamheterna i övriga förvaltningar att delta och erbjuds stöd för sin utveckling genom ett gemensamt lärande och diskussionsforum, som leds av följeforskare Martin Fransson och projektsamordnare Sanna Melling. Syftet med diskussionsforumet är att ge deltagarna utrymme att utväxla lärdomar, fördjupa sig i diskussioner kring hinder och förutsättningar samt en möjlighet att jämföra och dela med sig av erfarenheter i ett gemensamt lärande.

Vill du läsa mer? Tidigare artiklar finns i arkivet

Kalle Pettersson – Planeringsansvarig

Kalle Pettersson, tidigare utvecklingschef på Socialförvaltningen, Helsingborgs stad. Med grund i sin mångåriga erfarenhet av styrning och ledning av såväl offentliga som privata organisationer lade Kalle Pettersson fram grunden för hypoteslabbet Självstyrande team och fick med sig Arbetsmarknadsförvaltningen och Skol- och fritidsförvaltningen på resan. Hypoteslabbet, som vill hitta metoder för att ta tillvara på den spetskompetens som stadens invånare besitter, väckte snabbt en rad idéer även bland andra verksamheter runt om i staden. Kalle har nu, efter att ha lagt grunden för ett gemensamt lärande kring olika sätt att styra, leda och organisera offentlig verksamhet utifrån ett invånarperspektiv, lämnat över stafettpinnen till genomförandeansvariga Johanna och Fredrik och lämnat staden.

Fredrik Rösténius – Genomförandeansvarig

Mitt namn är Fredrik Rösténius. Jag arbetar som enhetschef/rektor för olika verksamheter (komvux som särskild utbildning – Lärvux, Studieteamet, ESF-projekt Talangjobb och Yrkeshögskolan i Helsingborg) inom vuxenutbildningen i arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.

I Studieteamet, som deltar i forskningsprojektet Självstyrande team, arbetar specialpedagog, speciallärare, logopeder, studiecoach, kurator, studie- och yrkesvägledare och tillgänglighetshandledare. Teamet ger extra stöd till elever inom vuxenutbildningen och erbjuder dessutom utbildningsanordnare konsultativt stöd.

Som ledare och genomförande¬ansvarig önskar jag att, tillsammans med de professionella och autonoma medarbetarna i teamet, utveckla tillitsbaserad styrning mot självstyrande team. För mig är det därför naturligt att ge medarbetarna i teamet mandat och handlingsutrymme att själva fatta beslut för invånarnas och verksam-hetens bästa. Mitt mål som ledare är att möjliggöra, inte att hindra.

Johanna Kriström – Genomförandeansvarig

Jag heter Johanna Kriström och arbetar som rektor med ansvar för grundläggande och gymnasiala utbildningar på Komvux Helsningborg. Våra två team som deltar i projektet Självstyrande team består av två olika ämneslärararbetslag: lärare i matematik/No samt lärare i engelska.

Som genomförandeansvarig vill jag att vi tillsammans kan utveckla professionen samt utveckla vår utbildning för att ge våra kursdeltagare kvalitativ undervisning och det stöd de behöver för att kunna klara av sina studier. Genom att ge medarbetarna möjlighet att ta beslut och kunna påverka olika processer i verksamheten vill jag skapa engagemang, ökad motivation, utveckling och arbetsglädje. Tillitsbaserad ledning, transparens och ökad förståelse för organisationens komplexitet som helhet ger medarbetarna möjlighet att agera som medledare och medansvariga.

Ingen når framgång ensam, det gör vi tillsammans.