Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden – innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg

Målet är att utveckla Helsingborg till en stad där personer med demenssjukdom möts av ett inkluderande samhälle som möjliggör välbefinnande och trygghet. För att lyckas krävs det samverkan mellan flera aktörer och innovativa lösningar. Vi vill skapa demensvänlig utemiljö i det offentliga rummet som tillgodoser sociala värden.

Syftet är att testa nya arbetssätt för att bättre förstå målgruppens behov i en demensvänlig utemiljö och testa och utveckla lösningar som matchar behoven. Projektet består av tre delar, test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case, kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning.

Den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre i vårt samhälle ökar. Risken för att drabbas av en demenssjukdom ökar markant efter 80 års ålder. Globalt insjuknar en person var tredje sekund i demenssjukdom. Idag lever mellan 130 000- 150 000 i Sverige med en demenssjukdom och cirka 2100 helsingborgare är drabbade, en siffra som väntas överstiga 3000 år 2035. Därtill kan vi räkna med ett mörkertal. Av de som drabbas bor en stor majoritet kvar i sina hem. För att möta målgruppens behov av god hälsa, välbefinnande och trygghet krävs det att vi driver stadens utveckling i riktning mot att bli ett mer demensvänligt samhälle. Det innebär ett samhälle med kompetens om demenssjukdomar som är anpassat och underlättar för dem med kognitiva problem.

För att lyckas med utmaningen krävs samverkan över förvaltningsgränser, med akademin och ett nära samarbete med invånarna, målgruppen och deras anhöriga.

Här i Helsingborg tar oss an utmaningen som en gemensam stad och inte som enskilda förvaltningar!

Vårdinnovatörerna delar sin arbetstid mellan kommunal vård- och omsorg och innovationsarbete kopplat till de insikter de får i sitt arbete kring målgruppens behov. Arbetssättet skapar förutsättningar för att utveckla innovativa lösningar att testa i syfte att utveckla demensvänliga offentliga miljöer.

Vi vill skapa och testa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle.

Med stöd av forskare undersöker vi vilka aspekter som är viktiga att beakta i skapandet av demensvänliga utemiljöer och vilka av de metoder som använts i syfte att engagera och involvera målgruppen i skapandet, som har varit gynnsamma. Forskarna kommer även att vara en del av projektets arbetsprocess och undersöka hur den kan förstås i syfte att stödja det pågående utvecklingsarbetet mot ett demensvänligt Helsingborg.

Målgruppens är aktivt involverade i framtagandet av produkten både utifrån projektets deltagandebaserade forskningsansats samt genom att koppla vårdinnovatörer till projektet får vi tillgång till unik kunskap om målgruppens behov.

Projektet finansieras i huvudsak av Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet. Flera av Helsingborg stads förvaltningar gör gemensam sak med Lunds Universitet för att driva stadens satsning för att Helsingborg ska bli en demensvänlig stad.

Projektet bygger på de lärdomar vi gjort i projektet Den (ut)forskande staden och består av tre delar; test av arbetssättet vårdinnovatör i kontexten demensvänliga utemiljöer där offentlig toalett utgör ett case, kunskapsdelning genom lärandeforum och forskning.

Arbetsgruppen har som ambition att skapa ett lärandeforum där intressenter får ta del av projektets process, de lärdomar och erfarenheter som görs, kontinuerligt under projektets gång. Ett forum för gemensamt delande av kunskap och erfarenheter på området och samtidigt verka för spridning av kunskap om demens och vikten av att skapa ett demensvänligt samhälle.

Involverade parter: FoU Helsingborg (Stadsledningsförvaltningen), Stadsbyggnadsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad samt Lunds universitet.

För frågor kring projektet kontakta: Sanna Melling, FoU-ledare. sanna.melling@helsingborg.se