Kommunala myndigheters delning av invånardata

Författare: Sara Leckner, Jonas Ledendal och Annika Nilsson
Publicerad: 2023-11-21

Kommunala myndigheters delning av invånardata – Slutrapport från Datalabbet i Helsingborgs stad

För att kunna upprätthålla välfärden, och möta de många utmaningar vi står inför, måste den offentliga sektorn hitta nya, effektiva sätt att arbeta. En möjlig väg för att effektivisera den offentliga verksamheten, skulle kunna vara att hitta nya sätt att använda data som kommunen samlar in. I detta projekt har Helsingborgs stad velat utforska den outnyttjade potential av kunskap som finns i de data invånarna har delat med sig av till kommunen. Hypotesen är att om data från olika förvaltningar kunde kombineras och analyseras på nya relevanta sätt, oberoende av förvaltningsgränserna, skulle man få en mer komplett förståelse för invånarnas situation och på så sätt kunna erbjuda bättre service och tjänster. En sådan samordning av data skulle dock innebära en ny form av intrång i kommuninvånarnas integritet och det är inte säkert att invånarna förstår eller vill ge sitt samtycke till det. Det är också oklart vad förvaltningarna och kommunen som helhet juridiskt får göra när det kommer till datadelning. Delning av invånardata väcker med andra ord både etiska (vad bör man göra?) och rättsliga frågor (vad får man göra?). I Datalabbet har vi velat utforska båda dessa frågor och sätta dem i relation till varandra.

Datalabbet har drivits i Helsingborgs stad som en del av det stadsövergripande projektet Den
(ut)forskande staden 2019-2022. Datalabbet genomfördes i samverkan mellan Malmö universitet, Lunds universitet, Digitaliseringsavdelningen i Helsingborgs stad samt FoU Helsingborg.