Självstyrande team

Självstyrande team har varit ett av fem hypoteslabb i projektet ”Den (ut)forskande staden”. I kapitlet beskrivs vad som hände när tre team vid arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg fick förtroendet att styra sitt eget arbete. Under de sex inledande månader som här redovisas utforskade teamen sin nyvunna autonomi och förvaltade det ansvar de fått.

Självstyret ska ses mot bakgrund av den omfattande kritik som framförts, såväl i Sverige som internationellt, mot att styrningen av offentliga verksamheter har blivit så detaljerad, kontrollerande och betungande att den uppfattas som ett hinder för verksamhetens syfte.

Författare: Martin Fransson
Publicerad: 2022-07-12

Självstyrande team