Utvärdering av metodstödjarfunktionen på SoL-boendeenhetens socialpsykatriboenden i Helsingborg

På uppdrag av Socialförvaltningen i Helsingborg stad har det under hösten 2020 genomförts en utvärdering av den metodstödjarfunktion som infördes inom socialpsykiatrin på SoL-boendeenheten sommaren 2018. Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken betydelse som metodstödjarfunktionen har haft och har för enhetens olika verksamheter samt om de mål som formulerades inför att funktionen infördes har uppfyllts.

Författare: Malin Hagman

Publicerad: 2021-03-26

Utvärdering av metodstödjarfunktionen på SoL-boendeenhetens socialpsykiatriboenden i Helsingborg

Sammanfattning av rapporten