Vad är Livskvalitet? Ny rapport ute!

I rapporten Vad är livskvalitet? En forskningsöversikt och kunskapsanalys, så presenterar Andreas


Villhelmsson, Lunds universitet och Per-Olof Östergren, Lunds universitet, resultaten av en forskningsöversikt och kunskapsanalys av begreppet livskvalitet.

Sedan dess introduktion i medicinsk litteratur på 1960-talet har begreppet livskvalitet kommit att bli alltmer populärt inom olika vetenskaper, särskilt under de senaste decennierna. I och med den globala finanskrisen 2008 ökade kritiken mot traditionella ekonomiska välfärdsmått som otillräckliga för att mäta ett lands framgång. Istället har subjektivt välbefinnande, ofta relaterat till lycka, kommit att hamna i fokus för regeringar och internationella organisationer, men även i regionala och lokala sammanhang. I Helsingborg finns sedan 2016 ett styrdokument för folkhälsa och miljö (Helsingborgs Livskvalitetsprogram) vars syfte är att skapa förutsättningar för att invånarna i Helsingborg ska kunna uppleva god livskvalitet. För att möjliggöra denna utveckling är det viktigt att först inhämta breddad och fördjupad kunskap kring vad som driver livskvalitet, och vidare kring hur denna kunskap kan och bör omsättas i offentligt lokalt arbete.

Inom projektet Den (ut)forskande staden har Andreas Vilhelmsson, doktor i medicinsk vetenskap, och Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin, båda vid enheten för Socialmedicin och global hälsa, i samarbete med Helsingborgs stads FoU-enhet, genomfört en forskningsöversikt och kunskapsanalys av begreppet livskvalitet. I denna rapport utreder de vad forskningen säger om vilka faktorer som driver livskvalitet samt analyserar hur Helsingborgs Livskvalitetsprogram förhåller sig till dessa forskningsresultat.

Rapporten hittar du här