Datalabbet: Delresultat och planer för våren

Datalabbets uppstart nyåret 2022 tar vid efter en händelserik höst – labbets följeforskare Sara Leckner och Jonas Ledendal har kommit ungefär halvvägs med sina studier och presenterat sina delresultat för verksamheterna, samtidigt som övriga labbet arbetat på och börjat planera för projektets avslut och City Expo.

Jonas har hittills fokuserat på GDPR och vilket utrymme vi som kommun har att dela data mellan förvaltningarna, i synnerhet gällande vad lagen säger om att anonymisera data, och vilken effekt metoder som pseudonymisering och syntetisering har på möjligheterna till datadelning. Han har även fördjupat sig i vad som händer med ägarskapet av data när den delas och vilka lagliga grunder som finns för att dela och vidareutnyttja data. Detta är lärdomar Datalabbet nu omsätter i två case tillsammans med Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF), Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF), Socialförvaltningen (SOF) och Datafabriken. VOF undersöker möjligheten att syntetisera data så att den kan användas vid verksamhetsutveckling och SOF och AMF undersöker möjligheterna att dela data för att göra gemensam verksamhetsuppföljning.

Sara har genomfört en enkät som 600 helsingborgare svarat på, om deras inställning till delning och samkörning av anonymiserad data. Resultaten visar att en majoritet av de svarande har högt förtroende för hur Helsingborgs stad hanterar deras data. Detta är en tillit vi vill ta vara och bygga vidare på. Viktigt för att invånarna ska känna sig trygga med att dela data, som staden sedan kan anonymisera och dela, är att man på ett enkelt och tillgängligt sätt förklarar vad datan används till samt att man garanterar att inte överlåta personens information till andra utan deras samtycke. Tydlig information leder till ökad kunskap och en stärkt känsla av kontroll, vilket också gör personerna mer positivt inställda till att dela sina data.

Dessa lärdomar och många fler kommer Sara under våren att arbeta vidare med i djupintervjuer tillsammans med invånarna. Där kommer hon att undersöka hur stadens invånare resonerar och argumenterar kring deras personliga data och till möjligheterna för staden att dela och samköra dessa data mellan förvaltningarna. Till skillnad från den enkät som redan genomförts där man genom kvantitativ data kan se generella mönster men inte så mycket detaljer, så tillåter intervjuer ett större djup och en mer utförlig typ av kvalitativ data. Jonas kommer under våren att arbeta med att tolka sekretesslagstiftningen och se hur den påverkar förvaltningarnas möjlighet att dela och använda sina invånardata. Forskningsresultaten kommer Sara och Jonas sedan presentera i ett kapitel i den antologi som kommer att leverera forskningsdelen av hela projektet Den (ut)forskande staden.

När vår går över till sommar kommer Datalabbet också att medverka under H22 City Expo, med aktiviteter som sträcker sig från föreläsningar till workshops, och från Campus Helsingborg till Prismahuset och HEX. Det kommer bli två händelserika kvartal som tar detta snart treåriga projekt över mållinjen.

Du kan följa Datalabbets fortsatta arbete via labbets webbsida.