Demensvänligt Helsingborg: Blickar bakåt, blickar framåt

Demensvänligt Helsingborg är ett av fem hypoteslabb i Den (ut)forskande staden. Syftet med labbet är att göra Helsingborg till en stad där personer med demenssjukdom möts av ett samhälle som är inkluderande och möjliggör god livskvalitet. Med grund i Världshälsoorganisationens faktorer för vad som skapar åldersvänliga samhällen har vi identifierat två spår som nu utforskas i labbet; demensvänliga utemiljöer och kunskapsspridning om demens.

Maria Rosendahl är planeringsansvarig för labbet:

-Jag är stolt över att få arbeta i en stad som satsar på H22, som ger oss förutsättningar för att testa nya sätt att arbeta. Jag ser arbetet i Den (ut)forskande staden som en uppmaning för oss att i alla led testa nytt och våga utmana traditionella arbetssätt för att skapa så stora värden som möjligt för de vi finns till för. För att kunna göra det behöver vi undersöka behov innan vi ger oss in på lösningar. Här testar vi flera olika metoder i labbet, till exempel innovativa sinnesworkshops tillsammans med målgruppen och anhöriga, dialogmöten, innovationssprintar och enkäter.

I bild syns, från vänster: Innovationssprint, walk-and-talk i Husensjö park.

-Vi ser redan nu att det sker ett lärande i labbet som vi inte hade räknat med, mötet mellan akademi och praktik kunde vi på förhand tänka oss skulle bli intressant och utvecklande, men även mellan stadens verksamheter har lärande uppstått när olika kompetenser mötts. Vad som krävs för att en utemiljö ska stå färdig till 2022, och hur den utemiljön behöver vara utformad för att tjäna vårt syfte kräver utöver målgruppens involvering olika kompetenser som finns spridda över flera olika verksamheter. Vårt samarbete hoppas jag kommer utgöra ett gott konkret exempel, och inspirera till att involvera varandra över förvaltningsgränserna för att lösa gemensamma utmaningar, ännu mer än vad vi redan gör idag.

-En annan lärdom från arbetet med Demensvänligt Helsingborg är att involvering av målgrupp och invånare tar tid, och att vi alltid måste sträva efter att förstå målgruppen så bra som möjligt innan vi förälskar oss i lösningar på problem som kanske inte finns. Det finns ett talesätt om att ”ska du springa fort – spring ensam, ska du springa långt – spring tillsammans”. I labbet har vi under hösten fått springa ruggigt fort för att hinna med allt som behöver finnas på plats för att utemiljön ska kunna stå färdig till 2022. Men vi har samtidigt sprungit tillsammans, med målgruppen, och över förvaltningsgränser. Att hitta ett hållbart arbetssätt och balans för deltagarna i labbet kräver både lyhördhet och strukturer för reflektion från mig som planeringsansvarig.

Dialogmöte med anhöriga.

Genom labbet har staden en unik möjlighet att höja ribban för vad ett inkluderande samhälle faktiskt är för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Labbet blickar framåt och utåt och inspireras av till exempel Australien och England, där arbetet med demensvänliga städer har kommit längre och involvering av olika aktörer är en kärna i arbetet. I labbet utforskas hur vi kan dra nytta av allas kompetenser på bästa sätt, arbetsgruppen består av medarbetare från flera olika förvaltningar, bolag och föreningar, och stadens volontärcenter och kulturförvaltning är två nytillkomna tillskott.

Semra Redzepagic, volontär och föreningssamordnare är med i arbetsgruppen:

-Detta är en möjlighet för oss att engagera helsingborgare och föreningar och ge dem möjlighet att bidra till att personer med demenssjukdom på ett bättre sätt inkluderas i samhället.

Katarina Kristiansson är strateg på kulturförvaltningen och strävar efter att kulturen ska utvecklas så att den möter invånarnas behov.

– Det är en självklarhet att kulturförvaltningen ska vara med och bidra till en ökad livskvalitet för målgruppen.

Ett önskemål som kommit från målgruppen är att involvera barn och unga. I den fysiska utemiljö vi arbetar med i labbet finns det en nära belägen lekplats. Dialog förs med närliggande skolor och förskolor och tillsammans utforskar vi ett vidare samarbete för hur vi kan skapa en demensvänlig generation. Följ vårt arbete och vår resa för ett Demensvänligt Helsingborg!