Demensvänligt Helsingborg: Måste nå ut!

Demensvänligt Helsingborg arbetar med två spår för att skapa en mer demensvänlig stad: Kunskapsspridning om demens, och demensvänliga utemiljöer. I arbetet med att skapa demensvänliga utemiljöer har odlingsplatsen i Husensjö park identifierats som en plats att testa och skapa på. Med målgruppens hjälp håller labbet på att skapa en sinnesträdgård på platsen, en plats som syftar till att stimulera sinnena, locka fram positiva tankar och känslor, och öka välbefinnandet för dem som är där. Lika mycket som sinnesträdgården är ett steg i att skapa mer demensvänliga utemiljöer, så kommer det att vara en plats som kan uppskattas av alla som besöker den.

Arbetet med att skapa demensvänliga utemiljöer var tidigt en av tankarna för att bidra till ett mer demensvänligt Helsingborg, och efter ett utforskande av olika utemiljöer i staden valdes Husensjö park ut. Parken ligger endast ett stenkast bort från Dagverksamhet Husensjö, där de med en demenssjukdom som fortfarande bor hemma kan komma för att träffas, umgås, och ägna sig åt meningsfulla aktiviteter i en trivsam miljö. Mellan parken och dagverksamheten finns ett promenadstråk som också identifierades som en plats att göra demensvänlig.

Kort efter att platsen var identifierad började arbetet med att involvera målgruppen, de som har en demenssjukdom, och även deras anhöriga. Tillsammans med målgruppen genomfördes två workshops i parken, först en Walk-and-talk där man tillsammans med målgruppen gick från dagverksamheten ner till Äppellunden, följt av en sinnesworkshop där deltagarna fick dela sina tankar om hur platsen bäst kunde stimulera sinnena och skapa välbehag.

Målgruppens åsikter och önskemål är det som utgjort grunden i de val som gjorts för hur man kommer att utforma platsen; att inkludera och ta vara på idéerna från den som har en demenssjukdom är en hörnsten för att skapa ett mer demensvänligt samhälle.

  • Den som har störst kunskap om hur en demensvänlig plats bör vara är den som har en demenssjukdom. En svårighet för personer med en kognitiv sjukdom kan ofta vara det abstrakta tänkandet, man kan underlätta det genom att vara på den faktiska platsens eller i situationen istället för att prata om scenarion. Då kan en lättare förstå och ge uttryck för vad som är av betydelse för en själv. – Kerstin Skornicka Persson, genomförandeansvarig.

I praktiken kommer det innebära att målgruppens åsikter ligger till grund för bland annat färgval av bänkar och lyktstolpar, typ av växter och aktiviteter, markmaterial, och tillgänglighet vad gäller sittplatser och riktmärken.

  • Arbetet med målgruppen har varit en stark bekräftelse på att även den som har en demenssjukdom har insiktsfulla synpunkter, det gäller bara för oss att fråga på rätt sätt och ta oss tid att lyssna på svaret. – Karin Nilsson, genomförandeansvarig

Såsom allt arbete i Demensvänligt Helsingborg har diskussionerna och processen kring sinnesträdgården varit samskapande och skett över förvaltnings- och bolagsgränser. Genom att kombinera vad som traditionellt hade varit en vård- och omsorgsfråga, med vad som traditionellt varit en stadsbyggnadsfråga, kan man brygga och ta tillvara på kompetenser som annars kanske inte mötts.

  • Det finns en otrolig kompetens om målgruppen som annars inte tas vara på i skapandet av utemiljöer. – Paulina Svenstrup, genomförandeansvarig

Paulina Svenstrup

Att göra den här typen av samarbeten utgör också ett gott exempel på att det faktiskt går att arbeta förvaltningsövergripande på ett givande sätt.

  • Spontant känner jag, varför har vi inte arbetat såhär tidigare? Det arbete vi gjort mellan olika förvaltningar har bevisat att det går att arbeta över ”gränserna”, utan stora svårigheter. – Kerstin Skornicka Persson, genomförandeansvarig
  • Det har varit mycket givande att mötas från olika förvaltningar och med målgruppen för att göra något tillsammans. – Karin Nilsson, genomförandeansvarig

Kerstin Skornicka Persson och Karin Nilsson

Just nu planeras ett digitalt lunchmöte den 24:e mars, för boende i området kring parken i Husensjö och andra som är intresserade. Deltagarna vid mötet kommer få information om hur platsen kommer att förändras men också själva få möjlighet att bidra med tankar och idéer om hur vi tillsammans kan få detta att bli en plats som man vill vara på. Vilka aktiviteter vill man se på platsen och hur vill invånarna engagera sig? Vi vill undersöka vad vi som stad kan bidra med för möjliggöra för invånarna och skapa en plats för alla samtidigt som vi kan sprida kunskap om demens. Vill du vara med på mötet? Hör av dig till maria.rosendahl@helsingborg.se