Självstyrande team: Intervju med Kalle Pettersson

Självstyrande team är ett hypoteslabb som går under det större projektet Den (ut)forskande staden. I grunden handlar självstyrande team om att utforska alternativa sätt att organisera offentlig sektor med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning. Genom att ge mer självbestämmande till de medarbetare som arbetar direkt gentemot invånaren är hypotesen att värdet av de offentliga tjänsterna upplevs som större för invånaren.

I en intervju med Kalle Pettersson, utvecklingschef på socialförvaltningen och planeringsansvarig för labbet, får vi ta del av tanken bakom självstyrande team. Vad inspirationen har varit, vad förhoppningarna är, samt vad syftet är med det nära samarbetet med forskning och akademi.

Hur har visionen för labbet tagits fram? Hur har arbetet varit med att identifiera målgruppen?

– Visionen för labbet bygger mycket på den nederländska organisationen Buurtzorg och hur de på bara ett par år skapat Nederländernas största leverantör av välfärdstjänster såsom hemtjänst, hemsjukvård och boendestöd som helt bygger på självstyrande team trots att organisationen utgörs av fler än 12 000 medarbetare. De tjänster som levereras av Buurtzorg och liknande självstyrande organisationer visar sig ofta, när det handlar om välfärdstjänster, leda till mindre behov av insatser för den enskilde invånaren, kortare och färre inskrivningar på sjukhus, vård- och behandlingshem samt liknande institutioner och invånarna blir mer autonoma och självstyrande över sina egna liv. Vidare visar forskning nöjdare medarbetare.

En annan inspirationskälla är också de tester kring självstyrande team som genomfördes inom Försäkringskassan för ett par år sedan och som följdes av forskarna Johan Quist och Martin Fransson vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet. Detta gör oss extra stolta över att ha knutit Martin som forskare till våra tester med självstyrande team inom ramen för Den (ut)forskande staden.

Det interna arbetet med självstyrande team i Helsingborgs stad har inneburit många och långa samtal och workshops med medarbetare och chefer på olika nivåer i våra respektive förvaltningar för att hitta lämpliga målgrupper.

Vilka stora vinningar ser ni med det här och labbet för era förvaltningar, för staden och för våra invånare? Hur planerar ni att involvera målgruppen i processen?

– Vi ser det som en möjlighet att utforska hur självstyrande team kan fungera inom verksamheter som levererar service och tjänster direkt till kommuninvånare. Hypotesen för projektet är att nya och mer värdeskapande tjänster kommer skapas när medarbetare organiserar sig i självstyrande team och samtidigt involverar invånaren som en expertanvändare av de offentliga tjänsterna för skapandet av nya tjänster och utvecklandet av befintliga. Under våren drar labbet igång med två spår, ett självstyrande team i skol- och fritidsförvaltningen och ett i socialförvaltningen. Där är målgruppen involverad på så sätt att deras kunskap och input som expertanvändare tas med i arbetet med självstyrande team.

Eftersom hela Den (ut)forskande staden handlar om ett ökat värdeskapande för våra invånare är just invånarna kanske de viktigaste att ha med i processen. Det är först när vi förstår deras verkliga värdeskapande (eller önskan/förväntan om värdeskapande) av de offentliga tjänsterna, som vi kan börja designa dessa för att svara upp mot dessa önskningar eller förväntningar. Förutom att de tjänster och den service som levereras kommer behöva se annorlunda ut och samskapas tillsammans med invånaren, kommer det även innebära nya sätt att utföra de uppgifter som traditionellt åligger våra chefsfunktioner. Bland dessa uppgifter finner vi exempelvis HR-processer (rekrytering, lönesättning, medarbetarsamtal, rehabilitering, attestering m.m), ekonomiprocesser (budget, uppföljning, prognos, attestering m.m) och det kommer även innebära förändrade delegationsordningar och en annan form av beslutsfattande.

Vad är lärdomarna hittills med att arbeta i hypoteslabb och tillsammans med forskare? Vad har offentlig verksamhet att tjäna på samarbete med akademi?

Samarbetet med akademin är essentiellt i ett sådant här utforskande och testande arbete. Genom att luta oss mot tidigare gjord forskning på området minskar vi risken att begå fel som redan begåtts och gå in i återvändsgränder som andra redan varit inne och vänt i. Samarbetet gör också så att den kunskap och de metoder som vi testar och hittar i självstyrande team tas tillvara på och görs tillgängliga för andra kommuner och organisationer att ta till sig.