Steg 4: Koppla in forskare

När förutsättningarna för ett forsknings- och utvecklingsprojekt är säkrade är det läge att koppla in lämpliga forskare att arbeta med. Typen av forskare som är lämplig styrs av projektets forskningsbehov. Handlar det om en forskningsöversikt så är det viktigt att kontakta forskare i god tid så att översikten kan vara på plats innan projektet är tänkt att dra igång i skarpt läge. Är det en forskare som följer och aktivt medverkar

i ett forsknings- och utvecklingsprojekt är det en följeforskare som blir aktuellt. Även här, såsom vid allt samarbete med forskare, är det viktigt att vara ute i god tid. Många universitet har forskningssamordnare eller andra kontaktpersoner som kan vara behjälpliga med att föreslå och etablera kontakt mellan er och forskarna. FoU Helsingborg finns även som stöd vid behov av forskarrekrytering.

Föregående steg

Nästa steg

Att tänka på vid forskarrekrytering

Hur kan en forskares roll se ut?

En forskares medverkan i ett projekt ta många former, så behovet av forskning behöver vara väl definierat. Är det en forskningsöversikt som ska tas fram kan forskaren arbeta mer självständigt och leverera en färdig rapport. Vid följeforskning följer en forskare processen och arbetar nära verksamheten under en längre tid, och kommer med inspel och perspektiv under arbetets gång. Forskarens inverkan i processen blir mer påtaglig men det kräver också en större insats från verksamhetens sida. Vill man utveckla nya arbetssätt behövs en forskare med ett mer experimentellt förhållningssätt än om man vill utvärdera effekten av befintliga metoder. Behovet styr hur ni kommer att samarbeta med forskaren, hur involverad hen kommer vara i verksamheten och hur mycket tid som kommer behöva läggas på samarbetet.

På FoU Helsingborg har vi lång erfarenhet av forskarmedverkan och hur den kan se ut, kontakta oss gärna om du är nyfiken på hur en forskares roll i ett projekt kan se ut.

Kontakta oss

Ha tid för en etikprövning

För de flesta forskningsprojekt där forskaren arbetar nära, med eller mot individer så krävs i regel en etikprövning för att säkerställa att den forskning som kommer bedrivas följer de etiska regler som finns för forskning i Sverige. Etikprövningar utförs av etikprövningsmyndigheten och kan ha en handläggningstid på 3-6 månader. I FoU Helsingborgs samverkansprojekt är det forskaren som sköter arbetet med etikprövningen.

En godkänd etikprövning är ofta en förutsättning för att en forskare ska kunna medverka i ett projekt och det är därför viktigt att man planerat in tid innan projektets genomförandefas drar igång så att forskaren hinner säkra etikprövningen. Du kan läsa mer om etikprövning på Etikprövningsmyndighetens webbsida.

Etikprövningsmyndigheten