Steg 5: Genomför projektet

När allt är på plats vad gäller forskare, förutsättningar och samarbetspartners är det dags för projektets genomförandefas. Med rätt förberedelser och en god projektplan i ryggen är genomförandefasen upplagd för framgång. Oavsett hur väl man planerat uppstår dock alltid oväntade utmaningar och fallgropar, i synnerhet om man arbetar på ett nytt eller utmanande sätt. Det är därför viktigt att under genomförandefasen reflektera och återkoppla till övriga medverkande i projektet och hålla en tät dialog för att se till att projektet går framåt i rätt riktning. Det hjälper en också att justera projektets kurs och förhålla sig agil och smidig när det behövs. Hur själva genomförandefasen ser ut och vilka system för reflektion och återkoppling som är bäst lämpade skiljer sig från projekt till projekt.

Föregående steg

Nästa steg

Att tänka på under genomförandefasen

Återkoppla rätt och tätt

Under projektets gång är det viktigt att ha regelbundna avstämningar som ger utrymme för både återkoppling och reflektion, samt att i projektet vara överens om och ha pratat om grunderna för hur återkopplingen ska se ut.

Detta kan göras på olika sätt, i grupp eller individuellt, skriftligt eller muntligt. Det innebär att man följer upp arbetet som har gjorts, hur det har gjorts och möjliggör för att fatta beslut om eventuella justeringar, ändrad inriktning eller om projektet ska avbrytas.

Gällande återkopplingsaspekten skiljer sig inte forskningsprojekt från ”vanliga” projekt i någon större bemärkelse, utan det som är viktigt för projekt i allmänhet gäller även för forsknings- och utvecklingsprojekt.

Dokumentera

När projektet väl rullar på är det bra att kontinuerligt dokumentera processen. Dels kan dokumentationen fungera som minnesanteckningar för alla som deltar i projektet och dels för att säkerställa att man kommer ihåg och uppfattat diskussioner och beslut på samma sätt. Minnesanteckningar gör det också enkelt kan spåra olika beslut och vägval. En regelbunden dokumentation underlättar på så sätt även arbetet med att sammanställa resultatet i slutet av projektet – mycket av arbetet är redan gjort!

Vem och vad som ska dokumenteras och när det ska göras kommer man överens om i projektet. En enkel åtgärd kan vara ett rullande schema över vem som tar anteckningar vid möten. Det är också bra att fota, filma och skriva ner bra citat under projektets gång.

Ett annat sätt att dokumentera kan vara att föra dagböcker där man reflekterar mer ingående över processen och egna upplevelser i arbetet. När man sedan tittar tillbaka på vad man skrivit i dagböckerna kommer man få en bild av hur projektet utvecklats, hur olika resultat uppstått som man kanske inte räknade med från början samt hur samarbetet i projektet transformerats. Gör man muntliga reflektioner över samarbetet i projektet bör även dessa dokumenteras, de kan i efterhand visa sig värdefulla för vilken riktning projektet tar.