Rapport från FoU Styrgruppsmöte 14 september

Den 14 september hade FoU styrgrupp möte och på agendan stod information om budget och våra projekt samt en diskussion om styrning och ledning av verksamheten. Detta är en sammanfattning av mötet.

Budget

FoU ser ut att få ett överskott 2017. Detta beror delvis på att vi har varit lyckosamma med att plocka in externa medel, men det beror också på att projekt har haft långa startsträckor och att projektmedarbetare inte kunnat avsätta så mycket tid i projekten som vi tagit höjd för i budgeten.

Digitaliserad socialtjänst

Projektet består av två delstudier. Den ena, om digitala kommunikationsvägar, går enligt planerna. I den andra delstudien ska forskare skugga socialsekreterare för att se hur introduktion av digitalisering kan skapa ett mervärde i processen. Skuggningen är dock svår att organisera av sekretesskäl. Anna-Karin, forskarna och projektledaren på SOF diskuterar en möjlig lösning tillsammans med stadsjuristerna.

Kids’ club

Ett projekt om en metod för barn som bevittnat våld. Det är inte helt lätt att få de familjer som använder metoden att delta i forskningsprojektet och vi skulle behöva bredda antalet studier. Styrgruppen godkände förslaget att allokera en del av pengarna för att studera andra kommuner som använder sig av kids’ club, för att få ta del av deras resultat.

Research stories

Hur kan vi jobba med forskningskommunikation och få ut forskningsresultat på ett lättillgängligt sätt? Vi har många kommunikationskanaler och det är svårt att mäta effekten av dessa. Styrgruppen diskuterade hur vi kan få ihop strukturen tillsammans och identifierade sig själva som en viktig aktör för implementeringen.

Integrationsprojektet

Projektet är överlämnat till Utbildningsboxen och Christian Olsson, verksamhetschef för gymnasiet på SFF. Christian tar också över arbetet med Vinnova-projektet som pågår till nästa höst. FoU:s roll blir att följa hur samverkan sker mellan verksamheten och forskarna samt hjälpa till i analysen av de båda delprojekten.

Styrning och ledning av FoU:s verksamhet

Förvaltningsdirektörerna har gjort ett arbete med att skapa en samsyn kring FoU:s arbete, öka förståelsen för uppdraget och klargöra syftet med verksamheten. Enheten har varit igång i tre år och det är tid att göra en översyn av verksamheten, med utgångspunkt i intentionerna vid starten, hur arbetet ser ut idag samt behoven framåt. Styrgruppen diskuterade möjliga inriktningar på verksamheten, vilka tidsperspektiv man ska arbeta utifrån och en alternativ organisation. Diskussionen kommer att fortsätta vid nästa styrgruppsmöte den 25 oktober.