Rapport från FoU Styrgruppsmöte 25 oktober

FoUs styrgruppsmöte 25/10 ägnades främst åt att diskutera ny styrningsstruktur för FoU men även definition av social hållbarhet och beställning av nytt projekt stod på agendan.

Nytt projekt: Kunskapsresan

Styrgruppen beslutade om att starta ett nytt projekt, kallat Kunskapsresan. Syftet med denna satsning är ett utvecklande av kunskapsbaserat socialt arbete i socialtjänsten med fokus på evidensbaserad praktik. Förslaget som gavs är att använda sig av två parallella forskningscirklar med sex deltagare i varje. Inom projektet kommer vi att utveckla och pröva ett arbets- och tankesätt för kunskapsbaserat socialt arbete i socialtjänsten, anpassat till egen verksamhet, där deltagarna får en utökad teoretisk kunskap med möjlighet till en praktisk användning. Forskaren Harald Gegner, doktorand i socialt arbete vid Malmö högskola, kommer leda forskningscirklarna. Planerad start i februari 2018.

Diskussion om ny styrningsstruktur

Styrgruppen beslutade om en ny styrningsorganisation för FoU Helsingborg som börjar gälla den 1 januari 2018. I den nya organisationen är styrningsstrukturen uppdelad i ett ägarråd och en styrgrupp. På sittande möte behandlades främst styrgruppens uppdrag och kompetens. Anna-Karin fick i uppdrag att sätta samman en kravspecifikation till ägarrådet för urval av sina representanter. Urval skall vara Anna-Karin tillhanda senast 8/12. Vid nästa möte den 8 december ska planeringen för nästa års ägarrådsmöte sättas samt planering av första mötet med styrgrupp/ägarråd i januari 2018.

FoU-definition av Social hållbarhet

Styrgruppen beslutade om en ny definition av Social hållbar som ska vara vägledande i arbetet inom FoU. Definitionen är:

Social hållbarhet i Helsingborg handlar om att stimulera människor till att utveckla omsorg om sig själva och sin omvärld”